แบบฟอร์ม

ชื่อไฟล์ วันที่
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แก้ไข) 2021-10-21 12:01:25 get_app
แผนภูมิทางเดินเอกสาร 2021-07-08 12:02:32 get_app
แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจครุภัณฑ์ 2021-07-08 12:02:15 get_app
แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 2021-07-08 12:01:58 get_app
แบบฟอร์มรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง 2021-07-08 12:01:26 get_app
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ฯ 2021-07-08 12:01:10 get_app
แบบฟอร์มเอกสารแนบ ครุภัณฑ์ชำรุด 2021-07-08 12:00:02 get_app
แบบฟอร์มเอกสารแนบ ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 2021-07-08 11:59:41 get_app
แบบฟอร์มเอกสารแนบ ครุภัณฑ์หมดความจำเป็น 2021-07-08 11:59:14 get_app
แบบฟอร์มเอกสารแนบ ไม่มีครุภัณฑ์ 2021-07-08 11:58:54 get_app
แบบฟอร์มเอกสารแนบ ครุภัณฑ์มากกว่ารายละเอียด 2021-07-08 11:58:16 get_app