เกี่ยวกับเรา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประวัติสำนักงานอธิการบดี

          สำนักงานอธิการบดี  เดิมใช้ชื่อว่า “สำนักงานอธิการ”  เริ่มมีการจัดตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูอุตรดิตถ์ได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์” ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518  จึงได้มีการจัดตั้ง “สำนักงานอธิการ” ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานดำเนินการกิจกรรมด้านธุรกรรมต่าง ๆ ที่เป็นงานสนับสนุนงานบริการวิชาการของวิทยาลัย  ปี พ.ศ. 2538   มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานอธิการบดี”  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนให้งานด้านวิชาการ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานราชการของผู้บริหารให้สามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ.2538 มาตรา 10(1) และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์  พ.ศ. 2542   ข้อ 1(1)  ทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนวัตถุประสงค์สถาบันในการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูรวมทั้งส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ 12 ฝ่าย 1 ส่วนงาน  ได้แก่ 

          1. ฝ่ายการเงินและบัญชี                             8.  ฝ่ายเรือนรับรองและสวัสดิการ                                                                   

          2. ฝ่ายพัสดุ                                              9.   ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

          3.  ฝ่ายนิติการ                                        10.  ฝ่ายยานพาหนะ

          4.  ฝ่ายเลขานุการ                                   11.  ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร

          5.  ฝ่ายธุรการ                                         12.  ฝ่ายโยธาและสถาปัตยกรรม

          6.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์                             13.  ส่วนงานโสตทัศนูปกรณ์   

          7.  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  

      จนในปี พ.ศ.2547 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547  สำหรับการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยได้มีการประกาศใช้โดยออกกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548 กำหนดการจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ออกเป็น 9 ส่วนราชการหลัก ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  คณะเกษตรศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สถาบันวิจัยและพัฒนา  สำนักงานอธิการบดี และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

      ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 74 ง ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ได้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

          1. กองกลาง

          2. กองนโยบายและแผน

          3. กองบริการการศึกษา

          4. กองบริหารงานบุคคล

          5. กองพัฒนานักศึกษา

               และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 ได้มีมติเห็นชอบให้กองศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานระดับกองในสำนักงานอธิการบดีเป็นการภายใน ดังนั้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 หน่วยงานระดับกองในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีทั้งสิ้น  6 กอง

ทำเนียบผู้บริหารประจำสำนักงานอธิการบดี

                นับตั้งแต่มีการเปิดเป็นโรงเรียนการฝึกหัดครูเป็นต้นมาจนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบันสรุปข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานอธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการ และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้ดังนี้

            1. อาจารย์พีรศักดิ์  ทองมาก                      หัวหน้าสำนักงานอธิการ                     มิ.ย.2519 – มิ.ย.2522

            2. อาจารย์ประมวล   อุบลสะอาด                หัวหน้าสำนักงานอธิการ                      มิ.ย.2522  – มิ.ย.2527

            3. อาจารย์พูนศักดิ์   บุญสาลี                      ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการ              มิ.ย. 2527 – ก.ค.2530

            4. อาจารย์สุบิน  แก้วยัง                             ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการ               ก.ค. 2530 – เม.ย.2531

            5. อาจารย์สนาม  แก้วศรีนาก                     ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการ               เม.ย.2531 – ธ.ค.2533

            6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ   ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการ               ธ.ค. 2533 – มิ.ย.2538

            7. อาจารย์ประพิศ  นามกร                         ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี           มิ.ย.2538  – มิ.ย.2542

            8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอย  เจริญสุข       ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี            มิ.ย.2542  – พ.ค.2544

            9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย  สอนภักดี     ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี            พ.ค.2544  – ธ.ค.2547

           10. อาจารย์ปริญญา  บัววังโป่ง                  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี             ธ.ค.2547 – ปัจจุบัน 

โดยแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 6 หน่วยงาน ได้แก่

ปรัชญา

สนับสนุนอย่างเป็นธรรม นำบริการมาใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มคุณค่า

วิสัยทัศน์

สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่ให้บริการอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจนด้วยมาตรฐานเดียวกัน

พันธกิจ

ด้านการสนับสนุนและการให้บริการ : ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนและการให้บริการการบริหารงานของส่วนราชการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ 

ด้านการพัฒนา : จัดวางระบบการให้บริการ การประกันคุณภาพ และการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง

จุดมุ่งหมาย (Goal)

สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้พันธกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ