สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สำนักงานอธิการบดีมีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินการของอธิการบดี เพื่อดำเนินการของมหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งภาระหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 5 กอง ได้แก่