ติดต่อเราสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055 - 416601 ต่อ 1600
โทรสาร 055 - 411296