รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
             ::    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจำปี  ๒๕๕๔   ::
 
 
  -   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นสายสะพาย  ประจำปี  ๒๕๕๔
  -   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  ประจำปี  ๒๕๕๔
  -   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี  ๒๕๕๔
 
 
             ::    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจำปี  ๒๕๕๕   ::
 
 
  -   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  ประจำปี  ๒๕๕๕
  -   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี  ๒๕๕๕
 
 
             ::    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจำปี  ๒๕๕๖   ::
 
 
  -   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นสายสะพาย  ประจำปี  ๒๕๕๖
  -   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  ประจำปี  ๒๕๕๖
 
 
             ::    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจำปี  ๒๕๕๗   ::
 
 
  -   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นสายสะพาย  ประจำปี  ๒๕๕๗