square05_red.gif  ภาระงานของฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร

        การปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและจราจร  สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์  มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  ที่มีการเรียนการสอน  ทั้งภาค ปกติ  กศ.พท  และ  ภาค  กศ.บป  ช่วยสอดส่องดูแลรักษาทรัพย์สินของทางสถาบัน  สามารถให้ความช่วยเหลือ  หรือให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นได้  และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้  และงานอื่นๆ  ที่มีอาจารย์ภายในสถาบันมีความจำเป็นขอมา
         การปฏิบัติหน้าที่แบ่งเป็น  3  ผลัดเวร  ระบบหมุนเวียน
                green00_next.gif  ผลัดเวรที่ 1  ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา  07.00 - 15.00 น.
                green00_next.gif  ผลัดเวรที่ 2  ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา  15.00 - 23.00 น.
                green00_next.gif  ผลัดเวรที่ 3  ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา  23.00 - 07.00 น.
        ผลัดเวรละ  8  ชั่วโมง  มีหน้าที่แตกต่างกันออกไป  ผลัดเวรเช้า  ผลัดเวรบ่ายมีหน้าดูแลความเรียบร้อยโดยรอบบริเวณสถาบัน  เชิญธงชาติจากยอดเสา  เปิดไปลายทาง  และอาคารเรียนต่างๆ  ผลัดเวรดึกมีหน้าที่ตรวจความเรียบร้อย  ตามอาคารเรียนที่ยังมีไฟเปิดอยู่  หรือประตู  หน้าต่างอาคาร  05.30 น.  ปิดไฟลายทาง  อาคารเรียนต่างๆ  เวลา  07.00 น.  เปลี่ยนผลัดเวรเวรผลัดเช้ามี  5  คน ประจำอาคารภูมิราชภัฏ  1 คน  เวรบ่ายมี  3  คน  และเวรดึกมี  3  คน  หมุนเวียนอาคารประจำอาคารภูมิราชภัฏ  ผลัดเวรละ  1  คน

square05_red.gif  บุคลากรประจำฝ่าย
 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 

 นายสุรินทร์  ชังสิงห์

ผช.หน.ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

   green00_next.gif  ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางสถาบัน  รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจรโดยทั่วไป  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการและมอบหมาย

 

new-3sombut.jpg

นายสมบัติ  ทับพุธ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและจราจร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

   green00_next.gif  ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางสถาบัน  รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจรโดยทั่วไป  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการและมอบหมาย

 

นายมานิตย์  เหล็กรัตน์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและจราจร

ม.ศ. 3

   green00_next.gif  ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางสถาบัน  รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจรโดยทั่วไป  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการและมอบหมาย

 

นายประชุม  อุ่นไฝ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและจราจร

ม.ศ. 3

   green00_next.gif  ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางสถาบัน  รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจรโดยทั่วไป  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการและมอบหมาย

 

 

นายสนั่น  มั่นจันทร์

 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและจราจร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

   green00_next.gif  ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางสถาบัน  รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจรโดยทั่วไป  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการและมอบหมาย

 

 นายอุเทน  อุ่นไฝ

 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและจราจร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

   green00_next.gif  ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางสถาบัน  รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจรโดยทั่วไป  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการและมอบหมาย

 

 

นายยุทธนาคม  ปานานนท์

  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและจราจร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

   green00_next.gif  ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางสถาบัน  รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจรโดยทั่วไป  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการและมอบหมาย

 

นายสด  ใสยิ่ง

  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและจราจร

 ปวช.ช่างกลโรงงาน

   green00_next.gif  ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางสถาบัน  รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจรโดยทั่วไป  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการและมอบหมาย

 

นายชลอ  ชั่งนุ่ม

  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและจราจร

ม.ศ. 3

   green00_next.gif  ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางสถาบัน  รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจรโดยทั่วไป  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการและมอบหมาย

นายเดชฤทธิ์  สีนิล

    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและจราจร

 

   green00_next.gif  ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางสถาบัน  รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจรโดยทั่วไป  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการและมอบหมาย

หน้าหลัก