ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ห้อง A209 อาคารภูมิราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
มีเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ทั้งหมด 3 คน

บุคลากร
ภาระงาน
เ็ว็บมหาวิทยาลัย
::: AV Deportment Uttaradit Rajabhat University :::

เมนูหลัก

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- สำรวจจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
- บำรง-รักษา ตรวจสอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ชำรุดส่งฝ่ายจัดซ่อมบำรุงหรือปรับ-ซ่อม ในเบื้องต้น
- ให้บริการทางด้านเครื่องเสียง,บันทึกภาพ,อัดสำเนาเทปและวีดีโอในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
- ให้บริการสื่อโสตที่ใช้ในการเรียนการสอน
- ให้บริการสื่อโสตในห้องประชุมสัมมนาต่าง ๆ (หอประชุมใหญ่ ,ห้องประชุมสิริราชภัฏ , ศูนย์สารนิเทศน์ , ห้องประชุมราชพฤกษ์)
- ดูแล-ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ( ระบบไฟฟ้า , ระบบประปา , ระบบโทรศัพท์ , ระบบปรับอากาศ )ของอาคารภูมิราชภัฏ
- ดูแล-ซ่อมบำรุงระบบเตือนภัยฉุกเฉิน ( ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน , ระบบดับเพลิง)ของอาคารภูมิราชภัฏ
- บริการทางวิชาการให้กับนักศึกษาฝึกงาน
- ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่รับมอบหมาย

อุปกรณ์เบิก-จ่าย
- เครื่องฉายข้ามศรีษะ
- เครื่องขยายเสียง
- เครื่องฉาย LCD  Projector
- เครื่องรับโทรทัศน์สี
- เครื่องเล่นเทปคาสเซ็ท
- เครื่องฉายภาพทึบแสง
- ไมค์โครโฟน
- เครื่องเล่น DVD
- เครื่องเล่น Video
- คอมพิวเตอร์

วัสดุ-สิ้นเปลือง
- ปากกาไวท์บอร์ด
- หลอดฮาโลเจน(เพื่อใช้กับเครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ)
- ถ่านไฟฉาย
- แลคซีนเทป
- กระดาษกาวสองหน้า
- หลอดฟลูออเรสเซนต์
- บาลาส
- สตาร์ทเตอร์
- เทปพันสายไฟ

ติดต่อขอข้อมูลได้ที่โทรศัพหมายเลข 055- 411096 ต่อ 1616
หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ .อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  53000

 
Link ความรู้ต่างๆ
จัดทำโดย   นายวรพจน์   ไชยพรม  รหัส 47041540138   วิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา2550 (นักศึกษาทดลองฝึกปฎิบัติงาน )