ประมวลภาพกิจกรรม มรอ.

งานพัสดุจัดอบรม

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเรื่อง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบพัสดุประจำปี การจ้างเอกชนดำเนินการ และแนวปฏิบัติในการดำเนินงานสารบรรณและธุรการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
www.uru.ac.th