ประวัติ
 ปรัชญา  วิสัยทัศน์
       พันธกิจ 
วัตถุประสงค์
 โครงสร้างการบริหารงาน
ภาระงานงานพัสดุ
บุคลากร
 กฏหมาย / ระเบียบ
หนังสือเวียนซ้อมความเข้าใจ
มติคณะรัฐมนตรี
  หน้าหลัก
 

 

 


 

      
            ประกาศสอบราคา

       
    ประกาศประกวดราคา

       
    ประกาศขายทอดตลาด

       
    E - ACTION

       
    ประกาศร่าง  TOR

       
    สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง

 

   
      
 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

      
 รหัสงบประมาณ GFMIS

      
 ข้อมูลหลักผู้ขาย

      
 จำแนกประเภทรายจ่าย

      
 ราคามาตราฐานครุภัณฑ์

      
 ราคามาตราฐานสิ่งก่อสร้าง

      
 แบบฟอร์ม

      
 คู่มือต่างๆ