www
http://president.uru.ac.th

 

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
 

   ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ปี 2552

ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.2552
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ หรือส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่า
     คณะ พ.ศ.2552
ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ .2552
เรื่อง การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2552
เหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการหัวหน้าส่วนราชการหรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2552
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งคณะบดี พ.ศ. 2552
   ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ปี 2551
ข้อบังคับว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ
ข้อบังคับว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคณบดี
ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์คุณสมบัติและวิธีการได้มาซึ่งนายกสภา
ข้อบังคับหลักเกณฑ์คุณสมบัติวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี
บัญชีแนบท้ายระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ
ระเบียบว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
   ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ปี 2550
ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ
ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา
    ให้ดำรงตำแหน่งสูง
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารจัดการหน่วยงานในกำบมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ 2550
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรื่อน
ข้อบังคับว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาจากผู้ทรงคุณวุฒ

ประการอัตราประจำตำแหน่งทางวิชาการและเงินค่าตอบแทนรายเดือนเทียบเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง
     ของพนักงาน

ประกาศการเบิกเงินชดเชยในการใช้พาหนะสว่นตัวในการเดินทางไปราชการ
ประกาศเรื่องโครงสร้างอัตราเงินเดือนและการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการตรวจอ่านและพิจารณาคัดเลือกบทความงานวิจัย
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การแต่งต้งกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งตำแหน่งปฎิบัติงานระดับต้น กลาง
    และตำแหน่งผู้บริหาร
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินงานและคุณลักษณะของบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ที่สูงขึ้น
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อแต่งตั้ง กรณีตำแหน่งผู้บริหาร
   ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ปี 2549
ข้อบังคับว่าด้วยการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ 2549
ข้อบังคับว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ประกาศเรื่องอัตรารางวัลผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากร
ระเบียบมหาลัยว่าด้วยการจัดสรรสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
ระเบียบว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยระดับ ป.ตรี
ระเบียบว่าด้วยการให้รางวัลผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากร
ระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนรายวิชาการศึกษาในระดับ ป.ตรี
   ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ปี 2548
ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานขอมหาลัย
ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบด
ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2548
ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำสภาบัน สำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาลัย
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่ง ผู้อำนวยการฯ
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งคณบดี
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการมหาลัยฯ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
ระเบียบสภาว่าด้วยการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร