www
http://president.uru.ac.th

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ งานเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
 
          เป็นหน่วยงานในสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ซึ่งจัดแบ่งภาระงานและการปฏิบัติงาน
ภายใต้แผนการบริหารของสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้มีการดำเนินงานที่คล่องตัว และมีผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน      โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นมา  มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารโดยตรง   ทั้งด้านธุรการและสารบรรณ งบประมาณและพัสดุ    และการประสานงานต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอก
      
 

 

นางสาวชมาพร สีเสือ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเลขานุการรองอธิการบดี
ภาระงานที่รับผิดชอบ

 
     
 

 

นางสาวจินตนา คำอ่อง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเลขานุการอธิการบดี
ภาระงานที่รับผิดชอบ

 
 
 
      
 

 

นางสาวนิธิวดี คันทานันท์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเลขานุการสำนักงานอธิการบดี
ภาระงานที่รับผิดชอบ

 
     
 

 

คุณอารีย์ นาคมูล
ตำแหน่ง : นักวิชาการเลขานุการสำนักงานอธิการบดี
ภาระงานที่รับผิดชอบ

 
     
 

 

นางสาวสุภาพร แกล้วกล้า
ตำแหน่ง : ธุรการเลขานุการสำนักงานอธิการบดี
ภาระงานที่รับผิดชอบ