นางสาวนิธิวดี   คันทานันท์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเลขานุการสำนักงานอธิการบดี
ภาระงานที่รับผิดชอบ
คุณอารีย์ นาคมูล
ตำแหน่ง : นักวิชาการเลขานุการสำนักงานอธิการบดี
ภาระงานที่รับผิดชอบ

นางสาวสุภาพร แกล้วกล้า
ตำแหน่ง : ธุรการเลขานุการสำนักงานอธิการบดี
ภาระงานที่รับผิดชอบ

นางสาวชมาพร  สีเสือ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเลขานุการรองอธิการบดี  
ภาระงานที่รับผิดชอบ

นางสาวจินตนา   คำอ่อง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเลขานุการอธิการบดี
ภาระงานที่รับผิดชอบ

หน้าหลัก   l   แนวการปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดี  hand01_next.gif