ประมวลภาพกิจกรรม มรอ.

การประชุมกองกลาง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมกองกลางเพื่อรายงานผลการดำเนินที่ผ่านมาในรอบเดือน และเสนอข้อแนะข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมใหม่ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
http://president.uru.ac.th