ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน พฤศจิกายน 2552

30พ.ย.52 : ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ฉบับที่1/2552 เรื่องกำหนดการสรรหากรรมการ ส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ผู้ทรงคุณวุฒิ

19 พ.ย. 52 : คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ 016/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

19 พ.ย. 52 : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานทางวิชาการของ ผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2552

19 พ.ย. 52 : คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 015/2552 เรื่อง การจ้างผู้มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ เป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน กันยายน 2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แจ้งความประสงค์ขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัย
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552

  บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเข้าพักอาศัยภายในอาคารที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งแบบประเมิน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การแจ้งความประสงค์ขอสิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพักมหาวิทยาลัยที่ว่างลง
การเสนอเรื่อง เพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี
เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรอาคารที่พักอาศัยบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552
เรื่อง รายงานการประชุมพิจารณากำหนดภาระงานเขียนตำราฯ
เรื่อง แจ้งขอให้หน่วยงานจัดส่งแผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน สิงหาคม 2552
10 ส.ค. 2552 : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ขอเชิญร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา" ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2552 ณ อาคาร ICIT(ศูนย์ภาษา-ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 3 ห้อง ICIT 305 ...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..
.
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน กรกฎาคม 2552
20 ก.ค. 2552 : ประกาศแจ้งขั้นตอนการลาศึกษาต่อและขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
20 ก.ค. 2552 : แจ้งมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552
 
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน มิถุนายน 2552
01 มิ.ย. 2552 : การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
01 มิ.ย. 2552 : โครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ ก.พ.อ.กำหนด
01 มิ.ย. 2552 : บัญชีอัตราเงินเดือนและบัญชีอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งที่ใช้สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในผัจจุบัน และบัญชีอัตราเงินเดือน
ขั้นต่ำ ขั้นสูงและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน พฤษภาคม 2552
     
28 พ.ค..2552 : ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แจ้งความประสงค์ขอสิทธิเข้าพักอาศัย ในอาคารที่พักอาศัยบุคลากรของมหาวิทยาลัย
28 พ.ค..2552 : ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรอาคารที่พักอาศัยบุคลากรของมหาวิทยาลัย
15 พ.ค..2552 : คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำตาม สัญญาเข้าร่วมประชุม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2552
15 พ.ค..2552 : คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องให้ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานตามสัญญา เข้าร่วมประชุม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2552
15 พ.ค..2552 : เรื่อง การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2552
15 พ.ค..2552 : ประกาศคณะกรรมการดำเนนการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือก และผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งคณบด
15 พ.ค. 2552 : คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
 
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน เมษายน 2552
27 เม.ย.2552 : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (แทนตำแหน่งผู้ขอลาออก และตำแหน่งว่าง)
27 เม.ย.2552 : บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ประจำ ผู้มีสิทธิลงคะแนน เสียงเลือกตั้ง สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
7 เม.ย.2552 : คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7 เม.ย.2552 : คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
7 เม.ย.2552 : การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552
 
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน มีนาคม 2552
     
27 มี.ค.2552 : ประกาศมูลนิธิศาสตราจารย์บุณถิ่น อัตถากร ประจำปี 2551 ได้จัดสรรเงินดอกผลของมูลนิธิให้แก่อาจารย์ดีเด่นของทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552
21 มี.ค.2552 : คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
21 มี.ค.2552 : แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของบุคลากร
21 มี.ค.2552 : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงและผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการสภา มหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
10 มี.ค.2552 : ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการส่งแบบประเมิน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน กุมภาพันธ์ 2552
   
23 ก.พ.2552 : กำหนดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประจำปีการศึกษา 2550-2551
20 ก.พ.2552 : ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
         ฉบับที่ 6/2552 เรื่อง ผลการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
19 ก.พ.2552 :

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
         ฉบับที่ 6/2552 เรื่องผลการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

         ฉบับที่ 5/2552 เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามและส่งแผนกลยุทธ์เข้ารับการสรรหา

18 ก.พ.2552 : บันทึกข้อความ เรื่อง การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552
  16 ก.พ.2552 : คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง มอบหมายงาน และมอบอำนาจให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการ แทนอธิการบดี
    16 ก.พ.2552 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 24 พฤศจิกายน
16 ก.พ.2552 :

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
         ฉบับที่ 5/2552 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามและส่งแผนกลยุทธ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
         ฉบับที่ 4/2552 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

16 ก.พ.2552 : คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ 0440/2552 เรื่อง มอบหมายงาน และมอบอำนาจให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการ แทนอธิการบด
16 ก.พ.2552 : คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ 004/2552 เรื่อง การจ้างผู้มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ เป็นลูกจ้างชั่วคราว
16 ก.พ.2552 : คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ 005/2552 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิ
16 ก.พ.2552 : คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ 006/2552 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิ
16 ก.พ.2552 : คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ 007/2552 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน ผู้ทรงคุณวุฒิ
16 ก.พ.2552 : คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ 008/2552 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
13 ก.พ.2552 : ขอเชิญร่วมการเเข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทาน ในวันอาทิตย์ 22 มีนาคม 2552 สนามกอล์ฟ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เขื่อนสิริกิต์
13 ก.พ.2552 : หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จัดประกวดโลโก้ประจำหน่วยงาน หมด 28 กุมภาพันธ์ 2552
11 ก.พ.2552 : งานการเงินและบัญชีประชาสัมพันธ์การให้บริการรับยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ประจำปี 2551 และติดต่อขอรับหนังสือรับรองรายได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
11 ก.พ.2552 : คำสั่งมหาวิทยาลัยเรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
11 ก.พ.2552 : คำสั่งมหาวิทยาลัยเรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนคณบดี และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
10 ก.พ.2552 : คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ 002/2552 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
09 ก.พ. 2552 : ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
09 ก.พ. 2552 : คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี
09 ก.พ. 2552 : บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเข้าพักอาศัยภายในอาคารที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
09 ก.พ. 2552 : ประกาศ เรื่อง การแจ้งความประสงค์ขอสิทธิเข้าพักภายในอาคารที่พักอาศัยบุคลากร
09 ก.พ. 2552 : ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายของอาคารที่พักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัย
09 ก.พ. 2552 : ระเบียบสภาว่าด้วยการจัด การจัดสวัสดิการที่พักอาศัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
03 ก.พ.2552 : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 6 มกราคม
03 ก.พ.2552 :

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนบุคคลากรเป็นคณะกรรมการประจำศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
         ฉบับที่ 3 เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับเลือกตั้งเป็นผู้แทนบุคลากรเป็นคณะกรรมการประจำ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
          ฉบับที่ 4 เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับเลือกตั้งเป็นผู้แทนบุคลากรเป็นคณะกรรมการประจำ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
         ฉบับที่ 5 เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับเลือกตั้งเป็นผู้แทนบุคลากรเป็นคณะกรรมการประจำ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน มกราคม 2552
     
28 ม.ค.2552 : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
         ฉบับที่ 3/2552 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          ฉบับที่ 4/2552 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

27 ม.ค.2552 : คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ 2558/2551 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ 2551
23 ม.ค.2552 :

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนบุคคลากรเป็นคณะกรรมการประจำศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

          ฉบับที่ 1 เรื่องบัญชีรายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิ์สมัครและมีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรเป็นคณะกรรมการประจำ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
               - รายชื่อพนักงานตามสัญญาแยกคณะ
               - บัญชีรายชื่ออาจารย์
               - แบบทาบทามเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
          ฉบับที่ 2 เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งผู้แทนเป็นคณะกรรมการประจำ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

23 ม.ค.2552 : ประกาศ แจ้งรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
18 ม.ค.2552 :

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
          ฉบับที่ 1 เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
          ฉบับที่ 2 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
               - บัญชีรายชื่อข้าราชการ  สายวิชาการ
               - บัญชีรายชื่อข้าราชการ  สายสนับสนุน
               - บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำตามสัญญา
               - บัญชีรายชื่อพนักงานตามสัญญา
               - บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำ

15 ม.ค.2552 : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
          ฉบับที่ 1/2552 เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการสรรหาคณบดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  
          ฉบับที่ 2/2552 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  
          ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
12 ม.ค.2552 : คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ 3354/2551 เรื่องมอบอำนาจการอนุญาตใช้อาคารสถานที่และการขอใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยแทนรักษาราชการ
แทนอธิการบดี
12 ม.ค.2552 : คำสั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ 3320/2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี
12 ม.ค.2552 : คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ 3353/2551 เรื่อง มอบอำนาจการลงนามในหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา และใบรายงานผลการศึกษาแทน
รักษาราชการแทนอธิการบดี
12 ม.ค.2552 : ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2551
12 ม.ค.2552 : คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ 3325/2551 เรื่อง มอบหมายงาน และมอบอำนาจให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการ แทนรักษาราชการ
แทนอธิการบดี
5 ม.ค.2552 : บันทึกข้อความ เรื่อง การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2552
 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Tel. 0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296      
สร้างและพัฒนาโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอส่ง e-mail มา ที่ : naenddoo@hotmail.com