อัตราค่าบริการไปรษณีย์ในประเทศที่ปรับปรุงใหม่  เริ่ม  15  มกราคม  2547

1.  อัตราไปรษณียากรสำหรับบริการไปรษณีย์ในประเทศ

ลำดับที่

ประเภท

พิกัดน้ำหนัก

อัตรา
(บาท/ฉบับ/ห่อ)

1


2.

3.

 

 

 

 

4.

5.

จดหมาย


ไปรณียบัตร

 ของตีพิมพ์

 

 

 

 

เครื่องอ่านสำหรับคนเสียจักษุ

พัสดุไปรษณีย์

ไม่เกิน  20  กรัม
เกิน  20  กรัม   แต่ไม่เกิน  100  กรัม
เกิน  100  กรัม  แต่ไม่เกิน  250  กรัม
เกิน  250  กรัม  แต่ไม่เกิน  500  กรัม
เกิน  500  กรัม  แต่ไม่เกิน  1000  กรัม
เกิน  1000 กรัม  แต่ไม่เกิน  2000  กรัม 

ไม่เกิน  5  กรัม

ไม่เกิน  50  กรัม
เกิน  50  กรัม  แต่ไม่เกิน  100  กรัม 
เกิน  100  กรัม  แต่ไม่เกิน  250  กรัม
เกิน 250  กรัม  แต่ไม่เกิน  500  กรัม
เกิน  500  กรัม  แต่ไม่เกิน  1000  กรัม 
เกิน  1000 กรัม  แต่ไม่เกิน  2000  กรัม
ส่วนที่เกิน  2000 กรัม  คิดเป็น  1000  กรัมละ  (เศษของ 1000  กรัมให้นับเป็น  1000  กรัม)
 

ไม่เกิน  7000  กรัม

ไม่เกิน  1000  กรัม
เกิน  1000  กรัม  คิด  1000  กรัมละ
(เศษของ  1000  กรัมให้นับเป็น  1000  กรัม)

3
5
9
15
25
45

2

3
4
6
8
13
25
12
 


ไม่ต้องชำระ

20
15


 2.  อัตราค่าบริการสำหรับบริการการเงินในประเทศ

ลำดับที่

ประเภท

วงเงิน / ชนิดราคา

อัตรา(บาท/ฉบับ)

1.2.

ธนาณัติในประเทศตั๋วแลกเงินไปรษณีย์

ไม่เกิน  1000  บาท
ส่วนที่เกิน  1000  บาท  คิด  1000  บาทละ
(เศษของ  1000  บาท  ให้นับเป็น  1000  บาท)

ชนิดราคา   5   บาท
ชนิดราคา   10   บาท 
ชนิดราคา   20   บาท 
ชนิดราคา   50  บาท 
ชนิดราคา   100   บาท 
ชนิดราคา   200   บาท 
ชนิดราคา   500   บาท

10
2


1
2
3
4
5
8
10
 

 

 จดหมายลงทะเบียน

น้ำหนัก        1-20       กรัม      ค่าธรรมเนียม        11      บาท
  น้ำหนัก        21-100      กรัม      ค่าธรรมเนียม      13      บาท 
    น้ำหนัก        101 - 250       กรัม     ค่าธรรมเนียม      17    บาท 
      น้ำหนัก        251-500       กรัม    ค่าธรรมเนียม        23      บาท 
          น้ำหนัก        501 - 1000      กรัม     ค่าธรรมเนียม        33      บาท 

คำแนะนำ  ถ้าต้องการส่งเอกสารที่มีน้ำหนักตั้งแต่  251  กรัมขึ้นไป  ควรเลือกวิธีการส่ง  เป็นส่งพัสดุแบบธรรมดาเพื่อเป็นการประหยัด