ระเบียบข้อประชุมกรรมการ

       ระเบียบหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

       ระเบียบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ  ปี  2549

       ระเบียบค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ปี  2550

      ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ

       ระเบียบการเบิกค่าเช่าบ้าน  ปี  2549

       ระเบียบการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ

       ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (3 สิงหาคม 50)

       ระเบียบค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ปี  2550

       ระเบียบการฝึกอบรม  ( 2 ตุลาคม  2549 )

       ระเบียบการฝึกอบรม  ( 8 กันยายน  2549 )

       ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ ปี 2549
 

 


main


< กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  >>
อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เลขที่  27  ถนนอินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
 โทรศัพท์  0-5541-6601-30 ต่อ 1607,1608
Designed By Meena  Tonpu