::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ งานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ:::

คุณศณัฐฌา   ฤกษ์ดี
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
Email : sanatcha@uru.ac.th

  ประวัติความเป็นมา
  นโยบาย
  วัตถุประสงค์
  โครงสร้างการบริหาร
  ประกันคุณภาพ
  One stop sevice
  บุคลากร
  แบบฟอร์ม

 

  ประกาศการเงินการคลัง
 ระเบียบการเงินการคลัง
 พรบ.
หนังสือเวียนต่างๆ

  
19 ก.พ. 2551 : การให้บริการรับยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๐

ด้วยในปีภาษี ๒๕๕๐ งานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดีได้ติดต่อขอให้สรรพากรพื้นที่
จังหวัดอุตรดิตถ์  มาให้บริการรับยื่นแบบเสียภาษี นอกสถานที่ใน  วันพุธที่ ๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณลานชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏซึ่งในการยื่นแบบเสียภาษี
ผู้เสียภาษีจะต้องใช้หนังสือรับรองภาษีเงินได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และหนังสือรับรองการแจ้งยอด
กบข. สำหรับสมาชิก กบข.ประกอบในการดำเนินการ

จึงได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มาให้ข้าราชการบุคลากรในสังกัดที่ต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับทราบ และให้มาติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่กลุ่มการเงินและบัญชี
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามวัน เวลา และเวลาราชการcircle03_darkblue.gif  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเบิกค่าเช่าที่พักไปราชการในประเทศ  
circle03_darkblue.gif  
ประกาศสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  พ.ศ.  2546
circle03_darkblue.gif  การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินของ บ. แอร์  อันดามัน จำกัด และค่าธรรมเนียมประกันภัย
 
 

 
 
 << งานการเงินและบัญชี  กองกลาง   สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  >>
อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เลขที่  27  ถนนอินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
 โทรศัพท์  0-5541-6601-30 ต่อ 1607,1608