**  ประสานส่งเสริมและสนับสนุนงานบริหารและงานบริการ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย์ **
กลับหน้าแรก

ประวัติ นโยบาย การแบ่งส่วน SWOT แผนพัฒนา กองกลาง กลยุทธ์  กลวิธี   บุคลากร     
 
 

   
  ปรัชญา
 
มุ่งให้บริการ ประสานสัมพันธ์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล
สรรสร้างผลงานสู่มาตรฐานสากล
 

วิสัยทัศน์
 
ภายในปี 2557 กองกลางจะเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และดำเนินงานตามพันธกิจโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
  พันธกิจ
 

1. สนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร ผู้บริหาร ในการปฏิบัติภารกิจด้านธุรการ การเงิน พัสดุ อาคารสถานที่ การประชาสัมพันธ์ การเลขานุการ ยานพาหนะ โสตทัศนูปกรณ์ การรักษาความปลอดภัย และจัดหารายได้ ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

2. ตรวจสอบ ทบทวน ความถูกต้องในการให้บริการ ปรับปรุง พัฒนางานตามภารกิจ เพื่อเสริมสร้างระบบงานสู่องค์กรแห่งคุณภาพที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

3. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการใช้ ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ ในการให้บริการ ผู้รับบริการพึงพอใจและประทับใจสูงสุด

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสาธารณะ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ

   
  กลยุทธ์ กองกลาง
 

1. การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)

2. การพัฒนาบุคลากร

3. การจัดการระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

4. การวิจัยและพัฒนา

 

<<  
กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  >>
อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เลขที่  27  ถนนอินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
 โทรศัพท์  0-5541-6601-30 ต่อ 0,1605,1609,1645,1658