**  ประสานส่งเสริมและสนับสนุนงานบริหารและงานบริการ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย์ **
กลับหน้าแรก

ประวัติ นโยบาย การแบ่งส่วน SWOT แผนพัฒนา กองกลาง กลยุทธ์  กลวิธี  บุคลากร     
 
 

 
        

        จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พบว่า กองกลาง มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
บ้าง แต่มีโอกาสที่สามารถแก้ไขได้    เนื่องจากกองกลาง   มีจุดแข็งหลายด้านประกอบกับสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจะเป็นโอกาสที่ดีหลายด้าน      ดังนั้น
กองกลาง จึงจัดทำแผนพัฒนา   เพื่อให้กองกลาง    สำนักงานอธิการบดี มีทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน         โดยได้กำหนด วิสัยทัศน์
เป้าหมายในการพัฒนา กลยุทธ์ และกลวิธีในการพัฒนาของกองกลาง ดังนี้

วิสัยทัศน์ตามแผนการพัฒนา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
“ภายในปี พ.ศ. 2555 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
เป็นหน่วยงานกลางที่บริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”เป้าหมายในการพัฒนา

1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานภายในกองกลาง ให้มีความรวดเร็ว
และ มีประสิทธิภาพสูงสุด

2. เพื่อพัฒนาระบบการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยให้มีความถูกต้อง
โปร่งใส เป็นประโยชน์ คุ้มค่า และตรวจสอบได้

3. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้มีความถูกต้อง ทันสมัย
และทันต่อการใช้ประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร

4. เพื่อพัฒนาอาคาร สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย ให้มีความสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการใช้งาน 

<<  
กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  >>
อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เลขที่  27  ถนนอินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
 โทรศัพท์  0-5541-6601-30 ต่อ 0,1605,1609,1645,1658