ประมวลภาพกิจกรรม มรอ.

การประชุมกองกลาง

การประชุมหัวหน้างาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 9/2554 วันที่ 19 ตุลาคม 2554 ที่ห้องประชุมหางนกยูง หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
http://president.uru.ac.th