ประมวลภาพกิจกรรม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคน 2553 ประชุมหัวหน้าฝ่าย กองกลาง ครั้งที่ 3 ณ ฝ่ายอาคาร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์