19 สิงหาคม 2553

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงินและพัสดุ

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา งานคลังสำนักงานอธิการบดี จัดโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงินและพัสดุ ให้กับบุคลากรทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัด มาให้ความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกับและกัน ตลอด 2 วัน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ภาพโดยงานประชาสัมพันธ์