**  ประสานส่งเสริมและสนับสนุนงานบริหารและงานบริการ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย์ **
กลับหน้าแรก

ประวัติ นโยบาย การแบ่งส่วน SWOT แผนพัฒนา กองกลาง กลยุทธ์  กลวิธี   บุคลากร     
 
 

 
1. งานสารบรรณและธุรการ
2. งานเลขานุการ
3. งานประชาสัมพันธ์
4. งานโสตทัศนูปกรณ์
5. งานคลัง
6. งานพัสด
7. งานอาคารสถานที่
8. งานยานพาหนะ
9. งานรักษาความปลอดภัย
คุณศณัฐฌา ฤกษ์ดี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง
 
 
  กรุณาคลิกภาพที่ต้องการ เมื่อต้องการมุมมองของภาพในรูปแบบ ที่มีความละเอียดสูง
 
งานสารบรรณและธุรการ
 
 
งานประชุมและพิธีการ
 
 
 
งานประชาสัมพันธ์
 
 
งานโสตทัศนูปกรณ์
 
 
งานคลัง
 
 
งานพัสดุ
 
 
 
งานอาคารและสถานที่
 
 
 
งานยานพาหนะ
 
 
งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
 
 
 
 

<<  
กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  >>
อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เลขที่  27  ถนนอินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
 โทรศัพท์  0-5541-6601-30 ต่อ 0,1605,1609,1645,1658