**  ประสานส่งเสริมและสนับสนุนงานบริหารและงานบริการ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย์ **
กลับหน้าแรก

ประวัติ นโยบาย การแบ่งส่วน SWOT แผนพัฒนา กองกลาง กลยุทธ์  กลวิธี   บุคลากร     
 
 
             สายด่วน


คุณศณัฐฌา พุทธชาติ
ผู้อำนวยการกองกลาง

             หน่วยงานกองกลาง

     

งานสารบรรณ

   

งานคลัง

   

งานพัสดุ

   

งานประชาสัมพันธ์

  

งานเลขานุการ

  

งานโสตทัศนูปกรณ์

  

งานยานพาหนะ

  

งานรักษาความปลอดภัย

  

 งานอาคารสถานที่ฯ
             สำนักงานอธิการบดี
     circle03_blue.gif     กองกลาง
     circle03_blue.gif    กองบริหารงานบุคคล
     circle03_blue.gif    กองพัฒนานักศึกษา
     circle03_blue.gif     กองนโยบายและแผน
     circle03_blue.gif     กองบริการการศึกษา
     circle03_blue.gif    กองศิลปวัฒนธรรม 
     circle03_blue.gif    หน้าแรก สอ.
             รวมลิงค์ภายใน
ขออภัยอยู่ในระหว่างการปรับปรุง กรุณาคลิกเพื่อกลับไปหน้าเว็บ รูปแบบเก่า
ติดต่อ กองบริหารงานบุคคล สายด่วนต่อ 1645,1647
กองนโยบายและแผน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่องานพัสดุ สายด่วนต่อ 1610,1611
ติดต่อ ขอใช้ห้องประชุม สายด่วน ต่อ 1606,1605

   
    งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเรื่อง การจัดทำแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบพัสดุประจำปี การจ้างเอกชนดำเนินการ และแนวปฏิบัติ
ในการดำเนินงานสารบรรณและธุรการ
 
   

2554    
รายงานการประชุมประจำปี 2554 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมประจำปี 2554 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมประจำปี 2554 ครั้งที่ 3
รายงานการประชุมประจำปี 2554 ครั้งที่ 4
รายงานการประชุมประจำปี 2554
ครั้งที่ 5
รายงานการประชุมประจำปี 2554
ครั้งที่ 6
รายงานการประชุมประจำปี 2554
ครั้งที่ 7
รายงานการประชุมประจำปี 2554
ครั้งที่ 8
     
2553    
รายงานการประชุมประจำปี 2553 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมประจำปี 2553 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมประจำปี 2553 ครั้งที่ 3
รายงานการประชุมประจำปี 2553 ครั้งที่ 4
รายงานการประชุมประจำปี 2553 ครั้งที่ 5
รายงานการประชุมประจำปี 2553 ครั้งที่ 6
รายงานการประชุมประจำปี 2553 ครั้งที่ 7


 

   

19 ตุลาคม 2554 :
การประชุมหัวหน้างาน กองกลาง ครั้งที่ 9/2554 วันที่ที่ห้องประชุมหางนกยูง หอประชุมใหญ่

10 พฤศจิกายน 2553:
ผอ.กองกลาง จัดประชุมหัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 7
ณ บริเวณลาน หน้าบ้านพักของท่านอธิการบดี
  29 กันยายน 2553 :
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
จัดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติงานพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2554
6 ตุลาคม 2553:
ประชุมหัวหน้าฝ่าย กองกลาง ครั้งที่ 3
ณ ฝ่ายอาคาร
19 กันยายน 2553 :
โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติ
หน้าที่การเงินและพัสดุ
29 กันยายน 2553 :
ผู้อำนวยการกองกลาง จัดประชุมหัวหน้าฝ่าย
ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน
ของแต่ละหน่วยงาน ณ ห้องประสภาเก่า
ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ
   
 

<<  
กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  >>
อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เลขที่  27  ถนนอินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
 โทรศัพท์  0-5541-6601-30 ต่อ 0,1605,1609,1645,1658