Bg-text014-car-Car-Uttaradit-Rajabhat-University
รวดเร็ว      ปลอดภัย     ใส่ใจบริการ
ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระงาน สายงานบังคับบัญชา บุคลากร / หน้าที่ รายการรถยนต์ การขออนุญาตใช้รถยนต์ การขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ แบบฟอร์ม ประมาณการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง Search
หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ

   ต้องเตรียมการดังนี้

  • ค่าน้ำมันรถยนต์ไปกลับให้เพียงพอกับการเดินทาง
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักพนักงานขับรถยนต์ตามอัตราจำนวนวัน
  • ค่าธรรมเนียมผ่านทาง ค่าที่จอดรถ และค่าธรรมเนียมอื่นๆตามแต่กรณี
  • จัดทำประกันภัยรถยนต์ และผู้โดยสารในระหว่างการเดินทางไปราชการในแต่ละครั้ง
  • ถ่ายเอกสารคำสั่งไปราชการให้พนักงานขับรถยนต์ไว้ทุกครั้งเพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
                  งานยานพาหนะ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์           
      เลขที่  27  ถนนอินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
                                                                                                                               โทรศัพท์  0-5541-6601-20  ต่อ 1663