Bg-text014-car-Car-Uttaradit-Rajabhat-University
รวดเร็ว      ปลอดภัย     ใส่ใจบริการ
ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระงาน สายงานบังคับบัญชา บุคลากร / หน้าที่ รายการรถยนต์ การขออนุญาตใช้รถยนต์ การขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ แบบฟอร์ม ประมาณการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง Search
หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้รถยนต์
 • ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัย ฯ ต้องเป็นผู้ควบคุมการใช้รถ
 • หัวหน้างานยานพาหนะ  ผู้อำนวยการกองกลาง  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  และอธิการบดีเป็นผู้อนุมัติการขอใช้รถยนต์ตามเกณฑ์การขออนุมัติ
 • การขอรถยนต์เพื่อไปราชการศึกษาดูงานหรือไปทัศนศึกษาต้องมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วแนบมาด้วยทุกครั้ง  (สำเนา)  ควรส่งบันทึก การขอใช้รถยนต์ล่วงหน้าอย่างน้อย  ๗  วัน
 • การขอใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการควรส่งบันทึกล่วงหน้าอย่างน้อย   ๓  วัน
 • การขออนุญาตใช้รถยนต์ภายในเขตจังหวัดควรส่งบันทึกล่วงหน้าอย่างน้อย   ๑  วัน
 • การขออนุญาตใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการในแต่ละครั้งต้องมีผู้โดยสารตั้งแต่  ๓  คนขึ้นไป
 • ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ต้องเป็นอาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย
 • การขออนุญาตใช้รถยนต์เพื่อไปราชการในวันเสาร์ – อาทิตย์ เนื่องจากรถยนต์ของมหาวิทยาลัย มีงานประจำต้องบริการคณาจารย์ไปสอนนักศึกษา กศ.บป. / ป.โท / รปบ. ที่วิทยาเขตแพร่ และวิทยาเขตน่าน หาก คณะหรือหน่วยงาน มีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยไปราชการในวันเสาร์ – อาทิตย์ หน่วยงานที่ขออนุญาตจะต้องเช่าเหมารถยนต์เพื่อมาทดแทนรถที่บริการคณาจารย์ไปสอนที่วิทยาเขตแพร่ และน่าน โดยใช้งบประมาณของคณะ หรือหน่วยงานที่ขออนุญาต
 • การขออนุญาตใช้รถยนต์ถ้ามีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางต้องแจ้งให้งานยานพาหนะทราบทันทีหลังจากมีเหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อที่งานยานพาหนะจะได้จัดรถยนต์บริการให้หน่วยงานอื่นต่อไป
 • การขออนุญาตโดยสารรถยนต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่มีรายชื่อในคำสั่งไปราชการและประสงค์ที่จะขอโดยสารไปกับรถยนต์ของมหาวิทยาลัย ฯ ต้องบันทึกแบบฟอร์มเสนอขออนุญาตจากมหาวิทยาลัย ฯ ก่อนหากได้รับการอนุญาตแล้วให้นำมามอบให้กับพนักงานขับรถยนต์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
 • การขออนุญาตใช้รถยนต์บัสโดยสารของมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อเดินทางไปราชการจะต้องมีพนักงานขับรถยนต์ไปกับรถยนต์ ๒  คน
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยง และสิ่งของที่มีกลิ่นรบกวนผู้โดยสารอื่นๆขึ้นรถยนต์ของมหาวิทยาลัย ฯ
 • การไปราชการต่างจังหวัดห้ามนำรถยนต์ของมหาวิทยาลัย ฯ ออกนอกเส้นทางโดยเด็ดขาด หากเกิดอุบัติเหตุผู้ควบคุมรถยนต์ต้องรับผิดชอบทันที
 • การบริการนักศึกษาจะต้องให้อาจารย์ผู้ควบคุมทำบันทึกการขอใช้รถยนต์ในแต่ละครั้ง และอาจารย์ผู้ควบคุมจะต้องไปกับรถยนต์ด้วยทุกครั้ง
 • การขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการในเขตจังหวัดหรือต่างจังหวัด รถยนต์งานยานพาหนะได้เติมน้ำมันไว้เต็มถังแล้วก่อนออกจากมหาวิทยาลัย ฯและผู้ขอใช้รถยนต์จะต้องรับผิดชอบในการเติมน้ำมันคืนให้เต็มถังก่อนกลับเข้ามหาวิทยาลัย ฯ ทุกครั้ง
                  งานยานพาหนะ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์           
      เลขที่  27  ถนนอินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
                                                                                                                               โทรศัพท์  0-5541-6601-20  ต่อ 1663