Bg-text014-car-Car-Uttaradit-Rajabhat-University
รวดเร็ว      ปลอดภัย     ใส่ใจบริการ
ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระงาน สายงานบังคับบัญชา บุคลากร / หน้าที่ รายการรถยนต์ การขออนุญาตใช้รถยนต์ การขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ แบบฟอร์ม ประมาณการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง Search
ภาระ งานยานพาหนะ
งานยานพาหนะเป็นหน่วยงานหนึ่งสังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ งานยานพาหนะเป็นหน่วยงานที่ให้การบริการงานยานพาหนะของมหาวิทยาลัย
คำขวัญประจำหน่วยงาน " รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจบริการ "
 หน้าที่บริการหลัก:
บริการ รับ- ส่ง งานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งฝึกสอน และฝึกงาน
บริการงานการเงิน รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่การเงินไป ธนาคาร-สำนักงานคลังจังหวัด และส่วนราชการภายนอก
บริการไปรษณีย์ รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ อนุญาตไปส่งพัสดุไปรษณีย์
บริการ รับ-ส่ง ฉุกเฉิน นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต กรณีเจ็บป่วยไปโรงพยาบาล
บริการ รับ-ส่ง คณาจารย์นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆกับจังหวัดหรือสถานการศึกษาอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่ง
บริการ รับ-ส่ง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยฯ
บริการ รับ-ส่ง คณาจารย์ไปสอนตามศูนย์ให้การศึกษาต่างๆทั้ง จังหวัดแพร่, จังหวัดน่าน, และโครงการจัดตั้งลำรางทุ่งกะโล่
บริการงานอื่น ๆ กรณีที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ
                  งานยานพาหนะ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์           
      เลขที่  27  ถนนอินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
                                                                                                                               โทรศัพท์  0-5541-6601-20  ต่อ 1663