Bg-text014-car-Car-Uttaradit-Rajabhat-University
รวดเร็ว      ปลอดภัย     ใส่ใจบริการ
ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระงาน สายงานบังคับบัญชา บุคลากร / หน้าที่ รายการรถยนต์ การขออนุญาตใช้รถยนต์ การขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ แบบฟอร์ม ประมาณการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง Search
โครงสร้างสายงานบังคับบัญชา
         
 
image13CarUttaraditRajabhatUniversity-link3
 
image14CarUttaraditRajabhatUniversity-link3
 
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้อำนวยการกองกลาง
 
   
image1-Car-Uttaradit-Rajabhat-Universityl-link3
   
 
หัวหน้างานยานพาหนะ
image2-Car-Uttaradit-Rajabhat-University-link3
image3-Car-Uttaradit-Rajabhat-University-link3
image6-Car-Uttaradit-Rajabhat-University-link3
image5-Car-Uttaradit-Rajabhat-University-link3
image4-Car-Uttaradit-Rajabhat-University-link3
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
image10-Car-Uttaradit-Rajabhat-University-link3
image8-Car-Uttaradit-Rajabhat-University-link3
image9-Car-Uttaradit-Rajabhat-University-link3
image7-Car-Uttaradit-Rajabhat-University-link3
image11-Car-Uttaradit-Rajabhat-University-link3
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
 
image12CarUttaraditRajabhatUniversity-link3
 
พนักงานขับรถ
                  งานยานพาหนะ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์           
      เลขที่  27  ถนนอินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
                                                                                                                               โทรศัพท์  0-5541-6601-20  ต่อ 1663