Bg-text014-car-Car-Uttaradit-Rajabhat-University
รวดเร็ว      ปลอดภัย     ใส่ใจบริการ
ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระงาน สายงานบังคับบัญชา บุคลากร / หน้าที่ รายการรถยนต์ การขออนุญาตใช้รถยนต์ การขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ แบบฟอร์ม ประมาณการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง Search
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

      ปรัชญา
               การให้บริการคือหัวใจของเรา 

    
   วิสัยทัศน์ ของงานยานพาหนะ
               งานยานพาหนะเป็นงานที่ให้การบริการแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้งานยานพาหนะต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่

       พันธกิจ ของงานยานพาหนะ
               งานยานพาหนะเป็นงานที่ให้การบริการแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อไปทำการสอนตามวิทยาเขตต่าง ๆ และบริการงานกิจกรรมของคณาจารย์ และนักศึกษา, งานศึกษาดูงานนอกสถานที่,                ไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอน,นักศึกษาฝึกงาน,ไปเก็บข้อมูลวิจัย,งานกีฬาและงานกิจกรรมอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยฯได้มอบหมายให้ อย่างมีประสิทธิภาพ

      จุดมุ่งหมาย ของงานยานพาหนะ
               งานยานพาหนะเป็นงานที่ให้การบริการแก่ คณาจารย์, นักศึกษา, เจ้าหน้าที่เป็นส่วนสำคัญในการให้การบริการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น

      วัตถุประสงค์ ของงานยานพาหนะ
               เพื่อเป็นหน่วยงานควบคุม ดูแล การให้การบริการงานยานพาหนะในการบริหารจัดการตามระบบงาน ดังนี้

จัดรถยนต์ให้การบริการนิเทศนักศึกษาฝึกสอน, ฝีกงาน ทั้งในเขตจังหวัด และต่างจังหวัด รวมทั้งงานบริการ รับ-ส่ง วิทยากรสนามบินพิษณุโลก และสนามบินสุโขทัย
จัดรถยนต์ให้การบริการคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ไปราชการ และศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในจังหวัด และต่างจังหวัด
จัดพนักงานร่วมกิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ
จัดรถยนต์บริการนักเรียน โรงเรียนสาธิตในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นักเรียน และนักศึกษาที่เจ็บป่วยไปโรงพยาบาล
จัดรถยนต์ให้การบริการแก่หน่วยงานภายนอกตามที่มหาวิทยาลัย ฯได้มอบหมาย

      แผนยุทธศาสตร์
                มุ่งเน้นในการให้บริการแก่คณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานติดต่อประสานงานให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

      กลยุทธ์ ของฝ่ายยานพาหนะ

สนับสนุนในการให้บริการงานยานพาหนะแก่คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
จัดส่งบุคลากรในงานยานพาหนะเข้าร่วมฝึกอบรมตามที่กรมการขนส่งทางบกได้จัดขึ้น และพัฒนาในด้านความรู้ในการให้การบริการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ
จัดทำเอกสารชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้รถยนต์ และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ตามกระบวนการบริหารระบบงานยานพาหนะ


      บทบาทหน้าที่ ของหน่วยงาน

เป็นหน่วยงานที่ให้การบริการงานยานพาหนะแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายนอกตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร หรืออธิการบดี
เป็นหน่วยงานที่ควบคุม ดูแล ติดตามจัดเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติการขออนุญาตใช้รถยนต์ ประวัติการซ่อมรถยนต์ ทำทะเบียนการใช้รถยนต์ และการซ่อมรถยนต์แต่ละคันไว้เป็นหลักฐานให้สามารถตรวจสอบได้ทุกคณะตรวจสอบ
เป็นหน่วยงานที่ ควบคุมดูแล จัดการประสานระหว่างอาจารย์ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ กับพนักงานขับรถยนต์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์อันสูงสุด
เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ รับ-ส่ง เรื่องการขออนุญาตใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัย ฯ จัดทำตารางเดินรถยนต์ ในการไปราชการแต่ละวัน นำแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว
                  งานยานพาหนะ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์           
      เลขที่  27  ถนนอินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
                                                                                                                               โทรศัพท์  0-5541-6601-20  ต่อ 1663