Bg-text014-car-Car-Uttaradit-Rajabhat-University
รวดเร็ว      ปลอดภัย     ใส่ใจบริการ
ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระงาน สายงานบังคับบัญชา บุคลากร / หน้าที่ รายการรถยนต์ การขออนุญาตใช้รถยนต์ การขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ แบบฟอร์ม ประมาณการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง Search
ประวัติความเป็นมา
         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๙ มีชื่อว่า โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดอุตรดิตถ์  
   ในปี  พ.ศ.  ๒๔๘๕  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูอุตรดิตถ์ และได้เปิดสอนหลักสูตรครูมูล (ป.)
   ในปี  พ.ศ. ๒๕๑๑  ได้ยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์    และเปิดสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.สูง) และได้ก่อตั้งงานยานพาหนะขึ้นในปีนี้ 
   ทั้งนี้งานยานพาหนะได้ขี้นตรงอยู่กับฝ่ายพัสดุโดยมีอาจารย์สมนึก แช่มพูลศิลป์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ เป็นหัวหน้างาน มีพนักงานขับรถยนต์  ๒ คน คือ   

                 ๑. นายบุญเรือง ศรีคล้าย
                 ๒. นายเล็ก พุ่มอรัญ

  
 งานยานพาหนะมีรถยนต์อยู่   ๒  คัน ดังนี้
                 ๑. รถยนต์กระบะบรรทุก ๖ ล้อ ฟอร์ต  ๑  คัน กรมการฝึกหัดครูมอบให้
                 ๒. รถยนต์เก๋งแวน ฟอร์ตเทม  ๑  คัน กรมการฝึกหัดครูมอบให้
  ในปี  พ.ศ. ๒๕๑๔  กรมการฝึกหัดครูได้มอบรถยนต์บัสโดยสาร ยี่ห้อนิสสัน UD หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๐๖๙ อุตรดิตถ์ ให้กับวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
  เมื่อ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๔ จำนวน ๑ คัน 
  และองค์การยูนิเซฟได้มอบรถยนต์ ตู้ โฟรค์สวาเกน  ๓  คัน  รถยนต์ LANDROVER   ๔ คัน (หมายเหตุ)ปัจจุบันได้ทำการประมูลขายทอดตลาดไปแล้ว
                
                 ในปีนี้มีพนักงานขับรถยนต์ทั้งหมด ๖ คน  แบ่งเป็นลูกจ้างประจำ  ๕  คน  ลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน  รวม  ๖ คน ตามรายชื่อ ดังนี้

ลำดับที่
รายชื่อ
ตำแหน่ง
ปัจจุบันเกษียณอายุราชการหมดแล้ว
นายบุญเรือง ศรีคล้าย
  ลูกจ้างประจำ
นายเล็ก พุ่มอรัญ    
  ลูกจ้างประจำ
นายเหรียญ สีชุ่ม      
  ลูกจ้างประจำ
นายแบน พิลา         
  ลูกจ้างประจำ
นายเจตน์ สวัสดิผึ้ง     
  ลูกจ้างประจำ
นายวันชัย อุปปัญญา  
   ลูกจ้างชั่วคราว

   ในปี  พ.ศ. ๒๕๑๖ งานยานพาหนะ มีพนักงานขับรถยนต์เพิ่มอีก ๑ คน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว คือ    นายอัศวิน สุวรรณวัง 
   ในปี  พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๙ งานยานพาหนะ มีพนักงานขับรถยนต์เพิ่มอีก ๑ คน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  คือ    นายเฉลิม แสงแก้ว  
   ในปี  พ.ศ. ๒๕๒๐ งานยานพาหนะ ได้สอบคัดเลือกบรรจุลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ๑  คน คือ    
นายอัศวิน สุวรรณวัง 
         
   รายการรถยนต์งานยานพาหนะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ถึงปีปัจจุบัน

            ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ องค์การยูนิเซฟได้มอบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า ไฮลัก หมายเลขทะเบียน น-๖๓๑๗ ให้กับวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ในวันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๒๐
       ปัจจุบันรถยนต์คันดังกล่าวประจำอยู่ที่ ฝ่ายอาคารสถานที่
 
       
            ปี พ.ศ.  ๒๕๒๒  กรมการฝึกหัดครูได้มอบรถยนต์กระบะสิงห์สยาม หมายเลขทะเบียน น-๖๓๑๘  ให้กับวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 
       ปัจจุบันรถยนต์คันดังกล่าวประจำอยู่ที่คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตหมอนไม้

            ปี  พ.ศ. ๒๕๒๗  กรมการฝึกหัดครูได้มอบรถยนต์บัสโดยสาร  ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน  ๔๐-๐๐๗๐ อุตรดิตถ์  ให้กับวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่   ๓๐   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๒๗

            ปี  พ.ศ. ๒๕๓๖  สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ทำการประมูลจัดซื้อรถยนต์ ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ม-๒๐๕๙ อุตรดิตถ์  ในราคา  ๖๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท
       (ปัจจุบันประจำอยู่ที่คณะเกษตรศาสตร์)

            ปี  พ.ศ. ๒๕๓๗  โครงการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดให้โทษ กรมการฝึกหัดครูได้มอบรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า COROLLA หมายเลขทะเบียน กข-๔๑๒๑ อุตรดิตถ์
       ให้กับสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์  ในราคา  ๖๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท

            ปี  พ.ศ. ๒๕๓๘  สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ทำการจัดซื้อรถยนต์ ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน  ม-๒๓๘๐ อุตรดิตถ์  ในราคา  ๖๓๐,๐๐๐.๐๐   บาท

            ปี  พ.ศ. ๒๕๔๒  สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ทำการจัดซื้อรถยนต์ ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า COMUTER หมายเลขทะเบียน นข-๒๑๒ อุตรดิตถ์ ในราคา  ๙๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท
       
            ปี  พ.ศ. ๒๕๔๓  สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ทำการจัดซื้อรถยนต์ ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า HIACE จำนวน ๒ คัน หมายเลขทะเบียน นข-๒๙๑   นข-๒๙๒ อุตรดิตถ์   ในราคาคันละ ๘๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
       และรถยนต์ เก๋ง ยี่ห้อนิสสัน CEFIRO   ในราคา  ๑,๐๙๙,๐๐๐.๐๐   บาท

            ปี  พ.ศ. ๒๕๔๕  สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ทำการจัดซื้อรถยนต์ ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า COMUTER หมายเลขทะเบียน  นข-๕๔๗ อุตรดิตถ์ ในราคา ๑,๐๕๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
       รถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ DRAGON กระบะ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กข-๔๒๐๗ อุตรดิตถ์  ในราคา  ๗๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
       และรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อนิสสัน  SUNNY  NEO  หมายเลขทะเบียน กข- ๔๒๗๓ อุตรดิตถ์  ในราคา  ๗๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท

            ปี  พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัย ได้ทำการจัดซื้อรถยนต์บัสโดยสารปรับอากาศ ยี่ห้อฮีโน่ หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๐๗๓ อุตรดิตถ์ ในราคา ๔,๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

            ปี  พ.ศ. ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัย ได้ทำการจัดซื้อรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข-๑๑๔๗ อุตรดิตถ์ ในราคา ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
       และจัดซื้อรถยนต์ ยี่ห้ออีชูซุ หมายเลขทะเบียน กค-876 อุตรดิตถ์ ประเภทรถยนต์ที่นั่งสองตอนแวน ในราคา ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัย ได้ทำการจัดซื้อรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า จำนวน ๒ คัน หมายเลขทะเบียน นข-๑๑๗๑ อุตรดิตถ์ และ นข-๑๑๗๒ อุตรดิตถ์ ในราคา คันละ ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัย ได้ทำการจัดซื้อรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน นข- ๑๕๘๓ อุตรดิตถ์ ในราคา ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัย ได้ทำการจัดซื้อรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า จำนวน ๒ คัน หมายเลขทะเบียน นข-๑๗๔๘ อุตรดิตถ์ และ นข-๑๗๕๐อุตรดิตถ์ ในราคา คันละ ๑,๒๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัย ได้ทำการจัดซื้อรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า เก๋ง ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กง-๒๒๐๗ อุตรดิตถ์ ในราคา ๑,๒๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท 
       และ รถยนต์ ยี่ห้อฮีโน่ หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๐๙๙ อุตรดิตถ์ ในราคา ๒,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
            
            ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัย ได้ทำการจัดซื้อรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า จำนวน ๓ คัน หมายเลขทะเบียน นข-๒๑๓๕ อุตรดิตถ์ นข-๒๑๓๖ อุตรดิตถ์
       และ นข-๒๑๓๗ อุตรดิตถ์ ในราคา คันละ ๑,๒๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
            
            ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัย ได้ทำการจัดซื้อรถยนต์ บัสโดยสารปรับอากาศ ยี่ห้อ VOLVO จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๐๘ อุตรดิตถ์  ในราคา ๖,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
   
     ปัจจุบัน งานยานพาหนะมีรถยนต์ ตู้ ประจำอยู่ทั้งหมด  ๙  คัน  รถยนต์ เก๋ง  ๒ คัน  รถยนต์ กระบะ ๔ ประตู ๑ คัน รถยนต์ บัสโดยสารปรับอากาศ  ๓ คัน  

                                                                                                               
                                                                  

ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานยานพาหนะ จากอดีต ถึงปัจจุบัน
ลำดับที่
รายชื่อ
ตำแหน่ง
ปี พ.ศ
อาจารย์สมนึก แช่มพูลศิลป์   
หัวหน้างานยานพาหนะ
๒๕๑๑- ๒๕๑๔
อาจารย์สุรพงศ์ หรรษนันท์  
หัวหน้างานยานพาหนะ
๒๕๑๕- ๒๕๑๗
อาจารย์พงศ์ศักดิ์ อินทร์ขาว
หัวหน้างานยานพาหนะ
๒๕๑๘- ๒๕๒๑
อาจารย์ทวิทย์ กลางณรงค์   
หัวหน้างานยานพาหนะ
๒๕๒๒- ๒๕๒๕
อาจารย์ไพสิฐ พรหมรักษา         
หัวหน้างานยานพาหนะ
๒๕๒๕- ๒๕๓๖
นายดุสิต ถมยา     
หัวหน้างานยานพาหนะ
๒๕๓๖- ๒๕๓๘
นายบุญเรือง ศรีคล้าย
หัวหน้างานยานพาหนะ
 ๒๕๓๘- ๒๕๔๑
นายเหรียญ สีชุ่ม 
หัวหน้างานยานพาหนะ
๒๕๔๑- ๒๕๔๒
นายเด่น  สีตาล 
หัวหน้างานยานพาหนะ
๒๕๔๒- ๒๕๔๕
๑๐
นายวันชัย แก้วนากแนว           
หัวหน้างานยานพาหนะ
๒๕๔๖- ๒๕๔๗
๑๑
นายอัศวิน สุวรรณวัง               
หัวหน้างานยานพาหนะ
๒๕๔๗–๒๕๕๓
๑๒
นายพนม เตี้ยมจุมพล             
หัวหน้างานยานพาหนะ
๒๕๕๓–ปัจจุบัน

"สำนักงานยานพาหนะตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหลังศูนย์อาหาร ข้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"
                  งานยานพาหนะ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์           
      เลขที่  27  ถนนอินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
                                                                                                                               โทรศัพท์  0-5541-6601-20  ต่อ 1663