Bg-text014-car-Car-Uttaradit-Rajabhat-University
รวดเร็ว      ปลอดภัย     ใส่ใจบริการ
ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระงาน สายงานบังคับบัญชา บุคลากร / หน้าที่ รายการรถยนต์ การขออนุญาตใช้รถยนต์ การขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ แบบฟอร์ม ประมาณการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง Search
รายการรถยนต์ประจำหน่วยงานยานพาหนะ
ลำดับที่
วันที่จดทะเบียน
ยี่ห้อ
หมายเลขทะเบียน
ประเภท
ราคา
ประกันภัยประเภท
รหัส
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗
โตโยต้า
กข-๔๑๒๑ อุตรดิตถ์
รถเก๋ง ๔ ประตู เครื่องยนต์ เบนซิล
๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
-
๑-๐๓-๐๐๑-๐๐๑-๐๐๐๐๓
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗
ฮีโน่
๔๐-๐๐๗๓ อุตรดิตถ์
รถโดยสารขนาด ๔๑ ที่นั่ง เครื่องยนต์ ดีเซล
๔,๔๗๕,๐๐๐.๐๐
ป.๓
๑-๐๓-๐๐๒-๐๐๒-๐๐๐๐๓
๒๙ กันยายน ๒๕๔๙
อีชูซุ
กค-๘๗๖ อุตรดิตถ์
รถที่นั่งสองตอนแวน เครื่องยนต์ ดีเซล
๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ป.๑
๑-๐๓-๐๐๑-๐๐๒-๐๐๐๐๔
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
โตโยต้า
นข-๑๑๔๗ อุตรดิตถ์
รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ ดีเซล
๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ป.๑
๑-๐๓-๐๐๒-๐๐๑-๐๐๐๑๐
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
โตโยต้า
นข-๑๑๗๑ อุตรดิตถ์
รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ ดีเซล
๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ป.๑
๑-๐๓-๐๐๒-๐๐๑-๐๐๐๑๒
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
โตโยต้า
นข-๑๑๗๒ อุตรดิตถ์
รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ ดีเซล
๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ป.๑
๑-๐๓-๐๐๒-๐๐๑-๐๐๐๑๑
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
โตโยต้า
นข-๑๕๘๓ อุตรดิตถ์
รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ ดีเซล
๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
ป.๑
๑-๐๓-๐๐๒-๐๐๑-๐๐๐๑๓
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓
โตโยต้า
นข-๑๗๔๘ อุตรดิตถ์
รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ ดีเซล
๑,๒๙๕,๐๐๐.๐๐
ป.๑
๑-๐๓-๐๐๒-๐๐๑-๐๐๐๑๕
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓
โตโยต้า
นข-๑๗๕๐ อุตรดิตถ์
รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ ดีเซล
๑,๒๙๕,๐๐๐.๐๐
ป.๑
๑-๐๓-๐๐๒-๐๐๑-๐๐๐๑๖
๑๐
๒๖ กันยายน ๒๕๕๔
โตโยต้า
กง-๒๒๐๗ อุตรดิตถ์
รถเก๋ง ๔ ประตู เครื่องยนต์ เบนซิล
๑,๒๗๙,๐๐๐.๐๐
ป.๑
๑-๐๓-๐๐๑-๐๐๑-๐๐๐๐๕
๑๑
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
ฮีโน่
๔๐-๐๐๙๙ อุตรดิตถ์
รถโดยสารขนาด ๓๓ ที่นั่ง เครื่องยนต์ ดีเซล
๒,๒๓๐,๐๐๐.๐๐
ป.๓
๑-๐๓-๐๐๒-๐๐๒-๐๐๐๐๔
๑๒
๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
โตโยต้า
นข-๒๑๓๕ อุตรดิตถ์
รถโดยสารขนาด ๑๑ ที่นั่ง เครื่องยนต์ ดีเซล
๑,๒๙๕,๐๐๐.๐๐
ป.๑
๑-๐๓-๐๐๒-๐๐๑-๐๐๐๑๘
๑๓
๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
โตโยต้า
นข-๒๑๓๖ อุตรดิตถ์
รถโดยสารขนาด ๑๑ ที่นั่ง เครื่องยนต์ ดีเซล
๑,๒๙๕,๐๐๐.๐๐
ป.๑
๑-๐๓-๐๐๒-๐๐๑-๐๐๐๑๙
๑๔
๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
โตโยต้า
นข-๒๑๓๗ อุตรดิตถ์
รถโดยสารขนาด ๑๑ ที่นั่ง เครื่องยนต์ ดีเซล
๑,๒๙๕,๐๐๐.๐๐
ป.๑
๑-๐๓-๐๐๒-๐๐๑-๐๐๐๒๐
๑๕
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
VOLVO
๔๐-๐๑๐๘ อุตรดิตถ์
รถโดยสารส่วนบุคคล เครื่องยนต์ ดีเซล
๖,๙๖๐,๐๐๐.๐๐
ป.๓
-
               
                  งานยานพาหนะ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์           
      เลขที่  27  ถนนอินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
                                                                                                                               โทรศัพท์  0-5541-6601-20  ต่อ 1663