Bg-text014-car-Car-Uttaradit-Rajabhat-University
รวดเร็ว      ปลอดภัย     ใส่ใจบริการ
ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระงาน สายงานบังคับบัญชา บุคลากร / หน้าที่ รายการรถยนต์ การขออนุญาตใช้รถยนต์ การขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ แบบฟอร์ม ประมาณการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง Search
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานยานพาหนะ /มรอ.
รถยนต์บัสโดยสารปรับอากาศ ยี่ห้อ VOLVO  หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๐๘ อุตรดิตถ์  จัดซื้อในราคา ๖,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ประจำการหน่วยงานยานพาหนะ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
                  งานยานพาหนะ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์           
      เลขที่  27  ถนนอินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

                                                                                                                               โทรศัพท์  0-5541-6601-20  ต่อ 1663