Bg-text014-car-Car-Uttaradit-Rajabhat-University
รวดเร็ว      ปลอดภัย     ใส่ใจบริการ
ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระงาน สายงานบังคับบัญชา บุคลากร / หน้าที่ รายการรถยนต การขออนุญาตใช้รถยนต์ การขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ แบบฟอร์ม ประมาณการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง Search
บุคลากรประจำงานยานพาหนะ
   
image1-Car-Uttaradit-Rajabhat-University
   
image2-Car-Uttaradit-Rajabhat-University
image3-Car-Uttaradit-Rajabhat-University
image6-Car-Uttaradit-Rajabhat-University
image5-Car-Uttaradit-Rajabhat-University
image4-Car-Uttaradit-Rajabhat-University
image10-Car-Uttaradit-Rajabhat-University
image8-Car-Uttaradit-Rajabhat-University
image9-Car-Uttaradit-Rajabhat-University
image7-Car-Uttaradit-Rajabhat-University
image11-Car-Uttaradit-Rajabhat-University
   
image12CarUttaraditRajabhatUniversity
   
                  งานยานพาหนะ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์           
      เลขที่  27  ถนนอินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
                                                                                                                               โทรศัพท์  0-5541-6601-20  ต่อ 1663