Bg-text014-car-Car-Uttaradit-Rajabhat-University
รวดเร็ว      ปลอดภัย     ใส่ใจบริการ
ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระงาน สายงานบังคับบัญชา บุคลากร / หน้าที่ รายการรถยนต์ การขออนุญาตใช้รถยนต์ การขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ แบบฟอร์ม ประมาณการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง Search
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 3 | | | UPDATE | | | 4  ปัจจุบัน
โปรแกรมคำนวน: ระยะทางระหว่างจังหวัด
0
7 8 9 /
4 5 6 *
1 2 3 -
0 +/- . +
C
=

สูตรการคำนวนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถทั่วไป>
ระยะทาง * ราคาน้ำมัน / ปริมาณรถใชน้ำมันเชื้อเพลิง กม./ลิตร
=ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ตารางคำนวนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ต้นทางจังหวัดอุตรดิตถ์
(หมายเหตุ) กรณีการขออนุญาตใช้รถยนต์เดินทางภายในจังหวัดให้ประมาณการค่าน้ำมันเชื้อเพลิงตามความจำเป็นต่อราชการ
                  งานยานพาหนะ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์           
      เลขที่  27  ถนนอินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
                                                                                                                               โทรศัพท์  0-5541-6601-20  ต่อ 1663