หน้าที่ของพนักงานขับรถยนต์
    
        -   บริการขับรถยนต์ไปราชการตามคำสั่งของ
มหาวิทยาลัยหรือตามที่ได้รับการมอบหมาย

        -   บำรุงตรวจสอบรถยนต์โดยการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์  ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง  ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ    ตรวจเช็คน้ำมันเบรก-ครัช 
ตรวจเช็คระบบไฟเลี้ยว,ไฟเบรก,ไฟส่องสว่างไฟหน้า-ไฟหรี่  ตรวจเช็คลมยาง   ตรวจเช็คน้ำกลั่นแบตเตอรี่    ตรวจเช็คกรองอากาศ   เครื่องปรับอากาศ และตรวจเช็คน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเต็มอยู่เสมอให้อยู่ในความพร้อมที่จะใช้งานบริการได้ตลอดเวลา

        -   รักษาความสะอาดของตัวรถ  ปัดกวาดล้างเช็ดถูภายในรถ  -  ภายนอกรถที่ประจำอยู่ทุกคันตามที่ได้รับมอบหมาย   ให้พร้อมที่จะให้บริการได้ทันที

 

          คุณพนม  เตี๊ยมจุมพล           หัวหน้างานยานพาหนะ
                                                     หัวหน้าหมวดรถยนต์   (เบอร์โทร ๑๖๖๓
)                                             

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ

       ๑.   อนุมัติและลงนามอนุญาตการให้รถมหาวิทยาลัยและพนักงานขับรถมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานราชการในเขตพื้นที่ภายในจังหวัดอุตรดิตถ์

       ๒.  เป็นผู้พิจารณาจัดรถ และพนักงานขับรถมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานราชการตามหนังสือสั่งการ หรือใบขออนุญาตใช้รถยนต์ เพื่อไปราชการที่ได้รับการอนุมัติแล้วจากผู้มีอำนาจสั่งการ

       ๓.  เป็นประธานกรรมการจัดซื้อ  จัดจ้าง  ร่วมกับกรรมการในงานยานพาหนะอีกอย่างน้อย  ๒  คน   เพื่อดำเนินการเสนอขอสั่งซื้อ  สั่งจ้าง  ต่อผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี โดยบริหารจัดการ  จากงบประมาณของงานยานพาหนะ

       ๔.  ลงนามในคำสั่งและประกาศ ที่เป็นภารกิจในงานยานพาหนะโดยไม่ขัดแย้งกับคำสั่ง ประกาศนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่นการแต่งตั้งกรรมการบริหารงานภายในฝ่ายหรือการออกคำสั่งให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านต่าง  ๆ

        ๕. พิจารณาให้ความเห็นประกอบการลาของบุคลากรงานยานพาหนะ เสนอผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

        ๖.  พิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาความดี ความชอบ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและลงโทษบุคลากรงานยานพาหนะเสนอ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

        ๗.  จัดทำทะเบียนพัสดุ  ครุภัณฑ์  ควบคุมการใช้และตรวจสอบ ซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ  พร้อมทั้งให้รายงานประจำปี

        ๘.  จัดทำรายงานสรุปการใช้รถยนต์แต่ละคัน การซ่อมแซม และการบำรุงรักษา ปีละ ๒ ครั้งโดยกำหนดให้มีพนักงานขับรถรับผิดชอบประจำรถ
แต่ละคันอย่างแน่นอน

        ๙.  ควบคุม ดูแลรักษา พัฒนาบริเวณพื้นที่ในเขตรับผิดชอบให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ ไม่ส่งผลกระทบกับหน่วยงานอื่น พร้อมทั้งควบคุมการใช้ไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นให้ประหยัด

        ๑๐. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทั้งในเวลาราชการปกติ และการจัดการศึกษาภาคพิเศษรวมทั้งการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการต่างจังหวัด

        ๑๑. ควบคุม  ดูแลการอยู่เวรยามภายในงานยานพาหนะให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยอย่าง เคร่งครัดทุกวัน

        ๑๒. เสนอความคิดเห็น  แผนงาน/โครงการ  เพื่อพัฒนางานของงานยานพาหนะให้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง
 

           คุณอัศวิน สุวรรณวัง             พนักงานขับรถยนต์     (โทร  ๑๖๖๓)
                                                      
 
  ประจำรถยนต์ กระบะ ๔
ประตู หมายเลขทะเบียน  กข-๔๒๐๗ อุตรดิตถ์ และรถเก๋ง
  หมายเลขทะเบียน
กข-๔๑๒๑
อุตรดิตถ์

 


หน้าที่ที่รับผิดชอบ   หัวหน้าสวัสดิการประจำงานยานพาหนะ

        ๑.      ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้างานยานพาหนะ (กรณีหัวหน้างานยานฯ ไม่อยู่ไปราชการ)

        ๒.     ควบคุมดูแลการรักษาความสะอาดรถยนต์ทุกคันและบริเวณที่จอดรถยนต์

        ๓.     ควบคุมดูแลการใช้ไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคให้ประหยัดและมีประสิทธิภาพ

        ๔.     บริการขับรถยนต์ไปธนาคารกับเจ้าหน้าที่การเงิน

        ๕.     บริการรับ -  ส่งพัสดุไปรษณีย์จากสถาบันส่งที่ไปรษณีย์จังหวัด

        ๖.     บริการรับ – ส่ง คณาจารย์ไปศูนย์กศ.บป.จังหวัดแพร่,น่าน,อำเภอลอง

        ๗.     บริการรับ – ส่ง งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

        ๘.     ทำความสะอาดบริเวณโรงรถ,รถยนต์ที่รับผิดชอบ และสถานที่จอดรถ
 

          คุณประหยัด     คลังวิเชียร          พนักงานขับรถยนต์     (โทร.   ๐๘๔–๘๑๖๖๖๘๖)
                                                          
รองหัวหน้างานยานพาหนะ  คนที่  
  
                                             ประจำรถยนต์ รถตู้ หมายเลขทะเบียน
 น–  ๑๑๔๗ อุตรดิตถ์


หน้าที่ที่รับผิดชอบ    ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการประจำงานยานพาหนะ

        ๑.      ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้างานยานพาหนะ (กรณีหัวหน้างานยานพาหนะไปราชการ)

        ๒.     ควบคุมดูแลการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โรงจอดรถและพนักงานขับรถและรถยนต์ทุกคัน

        ๓.      ควบคุมการใช้ไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคให้ประหยัดและมีประสิทธิภาพ

        ๔.      บริการขับรถยนต์ไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอน – นักศึกษาฝึกงาน

        ๕.      ขับรถไปศูนย์แพร่, ศูนย์น่าน , ศูนย์อำเภอ์ลอง  

        ๖.      งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

        ๗.      ทำความสะอาดบริเวณโรงรถ,รถยนต์ที่รับผิดชอบ และสถานที่จอดรถ

           คุณกัมพล   จันนคร   พนักงานขับรถยนต์     (โทร.  ๐๘๗–๓๑๑๖๘๗๓)

                                           ประจำรถยนต์ รถตู้ หมายเลขทะเบียน  นข – ๒๑๒  อุตรดิตถ์

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ

       .            บริการขับรถรับ – ส่ง  คณาจารย์ไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอน  นักศึกษาฝึกงาน

       
.           บริการขับรถรับ – ส่ง  คณาจารย์ไปสอนศูนย์แพร่,  ศูนย์น่าน,  ศูนย์อำเภอลอง

       
.           บริการงานอื่น    ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

       ๔
.           ทำความสะอาดบริเวณโรงรถ,รถยนต์ที่รับผิดชอบ และสถานที่จอดรถ

       ๕
.           ทำหน้าที่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น
 

          คุณดิเรก  ม่วงเลี้ยง พนักงานขับรถยนต์       (ทร. ๐๘๙–๙๕๘๔๗๒๕ ,  ๐๘๓–๗๖๐๔๔๘๔ )          
                   
                               
   ประจำรถยนต์หมายเลขทะเบียน  นข – ๒๙๒  อุตรดิตถ์

 


หน้าที่ที่รับผิดชอบ    ประชาสัมพันธ์และนันทนาการประจำงานยานพาหนะเพื่อให้เกิดผลดี      
 
        ๑.        บริการขับรถรับ – ส่ง  คณาจารย์ไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอน  นักศึกษาฝึกงาน      
  
        ๒.        บริการงานอื่น  ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย     
  
        ๔.        ทำความสะอาดบริเวณโรงรถ
,รถยนต์ที่รับผิดชอบ และสถานที่จอดรถ

        ๕.        ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำงานยานพาหนะ
 

        คุณวรรณา   สุขจิตร    พนักงานขับรถยนต์       (ทร. ๐๘๙–๙๕๘๔๗๒๕ ,  ๐๘๓–๗๖๐๔๔๘๔ )

        ประจำรถยนต์ ตู้ใหม่ หมายเลขทะเบียน  นข – ๑๑๗๑ และรถยนต์บัสปรับอากาศ ๔๐-๐๐๗๓ อุตรดิตถ์

 


หน้าที่ที่รับผิดชอบ   ปฏิคมประจำงานยานพาหนะ

        ๑.      บริการขับรถยนต์ไปศูนย์แพร่   ศูนย์น่าน  ศูนย์ลอง   และศูนย์อำเภอตรอน

        ๒.      บริการนิเทศนักศึกษาฝึกสอน  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

        ๓.      บริการงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย

        ๔.      ทำความสะอาดบริเวณโรงรถ
,รถยนต์ที่รับผิดชอบ และสถานที่จอดรถ

        ๕.      ทำหน้าที่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น
 

          คุณปราชยา  เพ็ชร์งาม          พนักงานขับรถยนต์        (โทร.   ๐๘๗–๘๔๐๗๒๙๘)         

ประจำรถยนต์ ตู้ใหม่ หมายเลขทะเบียน  นข – ๑๑๗๒ และรถยนต์บัสปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๐๗๓ อุตรดิตถ


หน้าที่ที่รับผิดชอบ    ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการประจำงานยานพาหนะ

        ๑.      บริการขับรถยนต์ไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอน  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

        ๒.      บริการรับ – ส่ง คณาจารย์ไปสอนศูนย์แพร่  ศูนย์อำเภอลอง    และศูนย์น่าน

        ๓.      บริการงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ

        ๔.      ทำความสะอาดบริเวณโรงรถ,รถยนต์ที่รับผิดชอบ และสถานที่จอดรถ

        ๕.      ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย เงินสวัสดิการประจำงานยานพาหนะ
 

          คุณสุชาติ  ศรีสังข์            พนักงานขับรถยนต์         (โทร.   ๐๘๑–๒๘๑๘๔๙๙)        

          ประจำรถยนต์ รถตู้ หมายเลขทะเบียน  นข – ๕๔๗ และรถยนต์บัสปรับอากาศ ๔๐-๐๐๗๓ อุตรดิตถ์


หน้าที่ที่รับผิดชอบ   เหรัญญิกประจำงานยานพาหนะ

        ๑.       บริการขับรถรับ – ส่ง  คณาจารย์ไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอน  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

        ๒.      บริการขับรถรับ – ส่ง  คณาจารย์ไปสอนที่ศูนย์แพร่  ศูนย์น่าน  ศูนย์อำเภอลอง และศูนย์อำเภอตรอน

        ๓.      งานอื่น  ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

        ๔.      ทำความสะอาดบริเวณโรงรถ,รถยนต์ที่รับผิดชอบ และสถานที่จอดรถ

        ๕.      ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย เงินสวัสดิการประจำงานยานพาหนะ
 

          คุณสันติ  เขียวสดใส     พนักงานขับรถยนต์ ( โทร. ๐๘๙–๒๖๙๔๕๓๗  ,   ๐๘๔–๑๘๐๖๑๖๐ )

          ประจำรถยนต์รถตู้ หมายเลขทะเบียน  นข – ๒๙๑  และรถบัส ๔๐ - ๐๐๗๐ อุตรดิตถ


หน้าที่ที่รับผิดชอบ   ผู้ช่วยปฏิคมประจำงานยานพาหนะ

        ๑.        บริการขับรถรับ – ส่ง  คณาจารย์ไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอน  นักศึกษาฝึกงาน

        ๒.       บริการขับรถรับ – ส่ง  คณาจารย์ไปสอนศูนย์แพร่  ศูนย์น่าน  ศูนย์อำเภอลอง

        ๓.        บริการงานอื่น  ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ

        ๔.       ทำความสะอาดบริเวณโรงรถ,รถยนต์ที่รับผิดชอบ และสถานที่จอดรถ

        ๕.        ทำหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปฏิคมประจำงานยานพาหนะ
 

       คุณอดุลย์    นนทะมาตร      พนักงานขับรถยนต์  (โทร.    ๐๘๑-๖๘๐๔๗๘๒)
       
             ประจำรถยนต์รถตู้ หมายเลขทะเบียน  ม-๒๓๘๐  อุตรดิตถ
  และรถบัสพัดลม ม ๔๐-๐๐๗๐

หน้าที่รับผิดชอบ    ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ และนันทนาการงานยานพาหนะ

                ๑.            บริการขับรถรับ – ส่ง คณาจารย์ไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอน, นักศึกษาฝึกงาน

                ๒.           บริการขับรถรับ – ส่ง  คณาจารย์ไปสอนศูนย์แพร่,  ศูนย์น่าน,  ศูนย์อำเภอลอง,     และศูนย์ 

                ๓.             บริการงานอื่น  ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ฯ

                ๔.           ทำความสะอาดบริเวณโรงรถ,รถยนต์ที่รับผิดชอบ และสถานที่จอดรถ

                ๕.           ทำหน้าที่ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ประจำงานยานพาหนะ

 

       คุณชวกิจ     ชัยสมิต    พนักงานขับรถยนต์  (โทร.   ๐๘๖-๖๗๘๙๙๘๑  )

              ประจำรถยนต์เก๋งนิสสัน นีโอ  หมายเลขทะเบียน กข-๔๒๗๓  อุตรดิตถ์ และรถบัสพัดลม ม ๔๐-๐๐๗๐

หน้าที่รับผิดชอบ    ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ และนันทนาการงานยานพาหนะ

                ๑.            บริการขับรถรับ – ส่ง คณาจารย์ไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอน, นักศึกษาฝึกงาน

                ๒.           บริการขับรถรับ – ส่ง  คณาจารย์ไปสอนศูนย์แพร่,  ศูนย์น่าน,  ศูนย์อำเภอลอง,     และศูนย์

                ๓.             บริการงานอื่น  ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ฯ

                ๔.           ทำความสะอาดบริเวณโรงรถ,รถยนต์ที่รับผิดชอบ และสถานที่จอดรถ

                ๕.           ทำหน้าที่ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ประจำงานยานพาหนะ
 

       คุณพุฒิพงศ์  โตอุ่นเพชร  พนักงานขับรถยนต์  (โทร.   ๐๘๖-๖๗๘๙๙๘๑  )

       ประจำรถยนต์เก๋งนิสสัน นีโอ  หมายเลขทะเบียน กข-๔๒๗๓  อุตรดิตถ์ และรถบัสพัดลม ม ๔๐-๐๐๗๐


หน้าที่รับผิดชอบ
    
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ และนันทนาการงานยานพาหนะ

                ๑.            บริการขับรถรับ – ส่ง คณาจารย์ไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอน, นักศึกษาฝึกงาน

                ๒.           บริการขับรถรับ – ส่ง  คณาจารย์ไปสอนศูนย์แพร่,  ศูนย์น่าน,  ศูนย์อำเภอลอง,     และศูนย์

                ๓.             บริการงานอื่น  ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ฯ

                ๔.           ทำความสะอาดบริเวณโรงรถ,รถยนต์ที่รับผิดชอบ และสถานที่จอดรถ

                ๕.           ทำหน้าที่ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ประจำงานยานพาหนะ