เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
  ประวัติความเป็นมา
   นโยบาย
   วัตถุประสงค์
   โครงสร้างการบริหาร 
   การประกันคุณภาพ 
   One stop sevice
   บุคลากร 
   แบบฟอร์มต่างๆ 
:: หน่วยงานในกองกลาง ::
    งานสารบรรณ
    งานการเงินและบัญชี
    งานพัสดุ
    งานประชาสัมพันธ์
    งานประชุมและพิธีกร
    งานโสตทัศนูปกรณ์
    งานยานพาหนะ
    งานรักษาความปลอดภัย
    งานอาคารสถานที่ฯ
     โรงแรมเรือนต้นสัก
    สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ
อัพเดทข้อมูล
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2551
กลับหน้าหลัก งานธุรการ งานงบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี
::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยงานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี :::
 
 
ประกาศมหาวิทยาลับราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องการหักเงินสะสมและจ่ายเงินสมทบ
สำหรับอาจารย์ประจำตามสัญญาและพนักงานประจำตามสัญญา
ระเบียบสภาประจำสาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจ้าง อัตราเงินเดือน
และค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับบุคลากรของสถาบัน พ.ศ. 2546
ระเบียบสภาประจำสาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจ้าง อัตราเงินเดือน
และค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับบุคลากรของสถาบัน
พ.ศ. 2545
 
เกร็ดการเงินปี55
เกร็ดสาระการเงินประจำเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 25552  ฉบับที่ 2

เกร็ดสาระการเงินประจำเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 25552 ฉบับที่ 1


 
เกร็ดการเงินปี51

เกร็ดสาระการเงินประจำเดือน  กันยายน  พ.ศ. 2551

เกร็ดสาระการเงินประจำเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2551

เกร็ดสาระการเงินประจำเดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551

เกร็ดสาระการเงินประจำเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2551
เกร็ดสาระการเงินประจำเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551
เกร็ดสาระการเงินประจำเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2551
เกร็ดสาระการเงินประจำเดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2551
เกร็ดสาระการเงินประจำเดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2551
เกร็ดสาระการเงินประจำเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2551
เกร็ดสาระการเงินประจำเดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2550
เกร็ดสาระการเงินประจำเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550
เกร็ดสาระการเงินประจำเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2550
 
เกร็ดการเงินปี50
เกร็ดสาระการเงินประจำเดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2550
เกร็ดสาระการเงินประจำเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550
เกร็ดสาระการเงินประจำเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2550

หัวหน้างานการเงินและบัญชีคุณเบญญทิพย์  เพิ่มพูนเพชรสวัสดิ์
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
รักษาราชการแทนหัวหน้างาน
การเงินและบัญชี


ประกาศการเงินการคลัง

ระเบียบการเงินการคลัง

พรบ.

หนังสือเวียนต่างๆ
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับหน้าจอขนาด 1024x768, text size = medium
งานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่  27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
 โทรศัพท์  0-5541-6601-30 ต่อ 1607,1608
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอส่ง e-mail มา ที่ : naenddoo@hotmail.com