ประวัติความเป็นมา
                
                       สำนักงานอธิการบดีมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ในการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ ชั้นสูง ทำการวิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่  สังคม ปรับปรุง   ถ่ายทอดและพัฒนา 
เทคโนโลยี  ทำนุบำรุงศิลป  วัมนธรรม

 

ปรัญญา
สนับสนุนอย่างเป็นธรรม  นำบริการมาใช้  เป็นเครื่องมือเพิ่มคุณค่า

                       จากการประชุมร่วมกันของบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี  มีความเห็นพ้องตรงกันว่า สำนักงานอธิการบดีมีหน้าที่สำคัญในการ ให้บริการแก่บุคลากรในสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ไม่ว่าจะเป็น อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่
รวมทั้งให้บริการแก่นักศึกษา และบุคคลภายนอกด้วย    
                        นอกจากนี้ยังต้องมีการจัดระบบการบริหารงานต่างๆ    ภายในสถาบันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย และภารกิจ    ของสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์   ที่ประชุมจึงได้มีมติร่วมกัน   ในการกำหนด
ปรัชญาของสำนักงานอธิการบดีว่า    " บริหารเด่น  เน้นบริการ  ประสานภารกิจสถาบัน " ทั้งนี้ ทางสำนักงานอธิการบดี   ได้แสดงปรัชญาของสำนักงานอธิการบดี ไว้อย่างชัดเจน ณ บริเวณประตูทางเข้าของสำนักงานอธิการบดี
หรือประตูทางเข้าของฝ่ายธุรการและเลขานุการ ชั้น 1  อาคารภูมิราชภัฏ

วิสัยทัศน์

                      สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่ให้บริการอาจารย์  นักศึกษา  บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก  ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง และชัดเจนด้วย มาตราฐาน เดียวกัน

พันธกิจ

                        1. ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนและการให้บริการการบริหารงานของส่วนราชการต่างๆ  ในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ
                        2. จัดวางระบบการให้บริการประกันคุณภาพ  และการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง สำนักงานอธิการบดีได้แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นทั้งหมด  7  กอง ซึ่งประกอบด้วย
หน่วยงาน ในระดับศูนย์  สำนักโครงการต่างๆ  ที่มีอยู่ตามโครงสร้างเดิม  เข้ามารวมอยู่ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี  ดังนี้

                   กองกลาง  ประกอบ ด้วย  งานสารบรรณ  งานเลขานุการ  งานประชาสัมพันธ์  งานการเจ้าหน้าที่  งานนิติการ  งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานโครงการกิจการพิเศษและจัดหารายได้  ซึ่งบริหารงานโดย
คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมการจัดหารายได้  ได้แก่ศูนย์หนังสือ  ศูนย์อาหาร  สระว่ายน้ำและ ศูนย์ออกกำลังกาย  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงแรมเรือนต้นสักโครงการสาธิต การผลิตน้ำดื่มกรีน

                   กองคลัง  ประกอบด้วย  งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ

                   กองกิจการนักศึกษา  ( สำนักกิจการนักศึกษาเดิม )

                   กองบริการการศึกษา  ( สำนักส่งเสริมวิชาการเดิม )

                   กองนโยบายและแผน  ประกอบด้วยสำนักวางแผนเดิม งานโยธาและสถาปัตยกรรมและศูนย์กิจการนานาชาติ

                   กองศิลปวัฒนธรรม  ( สำนักศิลปวัฒนธรรมเดิม )

                   กองอาคารสถานที่และสวัสดิการ  ประกอบด้วยงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  งานยานพาหนะ  และงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร

วัตถุประสงค์

                   >>เพื่อพัฒนาบริหารจัดการอย่างเป็นระบ
                   >>  เพื่อพัฒนาการบริการอย่างมีคุณภาพและ
                   >> เพื่อประสานภารกิจสถาบันให้เกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล

นโยบาย

                   บริหารโปร่งใส  ใส่ใจทีมงาน  มุ่งประสานสัมพันธ์

เว็บไซต์นี้สนับสนุน  1024Internet Explorer 4-6,Maxthon Browser Version1.6.3.80
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Tel. 0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296      
สร้างและพัฒนาโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอส่ง e-mail มา ที่ : naenddoo@hotmail.com