::: งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ::: " มุ่งมั่นดูแลระบบงานสารบรรณให้ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการบริหารให้เกิดความคล่องตัว "

คุณพิณภัคธิมา  ใจเงิน
หัวหน้างานสารบรรณ

 

 เกี่ยวกับงานสารบรรณ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย  วัตถุประสงค์  
แผนกลยุทธ์   
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน  
โครงสร้างการบริหารงาน  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
บุคลากร  
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน  
ระเบียบงานสารบรรณที่ควรรู้
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย งานสารบรรณ
 
หนังสือภายนอก  
หนังสือภายใน  
หนังสือประทับตรา  
หนังสือสั่งการ  
หนังสือประชาสัมพันธ์  
หนังสือที่จัดทำขึ้น หรือ
รับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
 
ชั้นความลับในหนังสือราชการ  
การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ  
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ  
ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการรับ - ส่งหนังสือราชการ  
ขั้นตอนการออกหนังสือ / คำสั่ง / ประกาศ  
ขั้นตอนการให้บริการขอใช้อาคารสถานที่  
อัตราค่าเช่าใช้บริการอาคารสถานที่  
แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่  
อัตราค่าธรรมเนียมในการฝากส่งไปรษณีย์ไทย  
แบบฟอร์มราชการ
แบบขออนุญาตให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่เวรแทน  
แบบขอเข้าร่วมอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัย  
แบบขอให้ออกหนังสือราชการ  
แบบขอไปราชการ  
แบบขอซื้อวัสดุ ธก 18  
เรื่องน่ารู้
การวางแผนกลยุทธ  
การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประชุม  
เขียนเอกสารหรือจัดทำหนังสือ ให้ถูกต้องได้อย่างไร  
ภาษาไทยใช้ให้ถูก  
 บทความน่ารู้
กินให้ถูกเพื่อสุขภาพดูดีได้ง่ายๆ เพียงแค่ทานอาหาร  
เสน่ห์ของผ้าขี้ริ้ว  
เป้าหมายของการปฏิรูประบบราชการ  


ประกาศ  คำสั่ง และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ >>>
  การมอบหมายงาน และมอบอำนาจให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการ แทนรักษาราชการแทนอธิการบดี
  การมอบอำนาจการอนุญาตใช้อาคารสถานที่และการใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัย แทนรักษาราชการแทนอธิการบดี
  เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี
   การมอบอำนาจการลงนามในหนังสือรับรอง การเป็นนักศึกษา และใบรายงานผลการศึกษาแทนรักษาราชการแทนอธิการบดี
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ.2551
การเดินทางไปต่างประเทศ   และการมอบอำนาจ >>>

  หนังสือเวียน สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติการเดินทางไปราชการตปท.ชั่วคราว (ลว. 24 พค.50)
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การมอบอำนาจ พ.ศ. 2546  (ลว. 1 ตค.46)
  คำสั่งที่ 0159/2548  มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ลว. 20 มค. 48)
  คำสั่งที่ 529/2548  มอบอำนาจและภารกิจให้ผู้อำนวยการสำนัก  ผู้อำนวยการสถาบัน  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ลว. 10 มีค. 48)
  คำสั่งที่ 530/2548  มอบอำนาจและภารกิจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ลว.10 มีค.48)
  คำสั่งที่ 2533/2548 มอบอำนาจในการลงนามในหนังสือราชการเพื่อติดต่อราชการภายนอกแทนอธิการบดี (ลว. 29 พย. 48)
  คำสั่งที่ 1182/2547  มอบอำนาจให้หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี และหัวหน้าฝ่ายพัสดุปฏิบัติ
       ภารกิจในงานราชการแทนอธิการบดี  (ลว 15 มิย. 47)

  คำสั่งที่ 1181/2547  มอบอำนาจและภารกิจให้คณบดีผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
       ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะปฏิบัติ(เพิ่มเติม) (ลว. 15 มิย. 47)

การออกหนังสือราชการ >>>

  ประกาศเรื่องกำหนดเลขประจำหนังสือออกประจำหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2551
  ประกาศ เรื่อง การกำหนดอักษรย่อประจำหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2549 (ลว. 25 กย. 49)
  ประกาศ เรื่อง การกำหนดเลขหนังสือออกประจำหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2548 (ลว. 29 พย. 48)
  ประกาศ เรื่อง การลงชื่อและตำแหน่งในหนังสือราชการ และการใช้คำนำหน้านามบุคคล
       เพื่อระบุในหนังสือราชการของมหาวิทยาลัย (ลว. 15 มิย. 47)

  ประกาศ เรื่อง รายละเอียด ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติในการออกคำสั่งไปราชการของส่วนราชการในมหาวิทยาลัย และการออกหนังสือ
       ประทับตราแทนการลงชื่อ (ลว.25 มิย. 47)

  บันทึก เรื่อง การใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” ในหนังสือราชการต่าง ๆ (ลว. 15 มิย. 47)
  บันทึก เรื่อง การใช้เลขไทยในหนังสือราชการ (ลว. 1 กพ. 46)
  บันทึก เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติในการระบุวันที่ขออนุญาตไปราชการ (ลว. 27 สค. 46)
  ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้เครื่องโทรสารของหน่วยงาน (ลว. 31 พค. 45 )
  ประกาศ เรื่อง แนวทางการส่งจดหมาย และไปรษณียภัณฑ์ไปต่างประเทศ (ลว 24 สค. 44)

การใช้อาคาร สถานที่ >>>

  ประกาศ เรื่อง การให้บริการเช่าสถานที่  เพื่องานพิธี และงานสังสรรค์  (ลว. 8 พย. 48)
  บันทึกหารือเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุมในความรับผิดชอบของสำนักงานอธิการบดี (ลว. 6 มีค.48)
  ประกาศ เรื่อง  แนวปฏิบัติในการก่อสร้าง หรือตั้งอาคาร สิ่งก่อสร้างชั่วคราวเพิ่มเติมในสถาบัน
       และการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆภายในสถาบัน  (ลว. 31 มีค. 47)

  ประกาศ  เรื่อง  การกำหนดอัตราคาค่าใช้บริการหอประชุมสถาบันราชภัฏ  (ลว. 22 พค. 46)
  ประกาศ เรื่อง  การกำหนดอัตราคาค่าใช้บริการห้องประชุมสิริราชภัฏ  (ลว. 24 มค. 46)

การประหยัดพลังงาน >>>

      ประกาศ เรื่อง  แนวปฏิบัติเพื่อลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองและไฟฟ้า  (ลว 29 สค. 46)
การรักษาความปลอดภัย  การเคลื่อนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ >>>
  ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบยานพาหนะที่เข้าออกในมหาวิทยาลัย (ลว. 9 มีค.50)
  ประกาศ  เรื่อง  ขั้นตอน แนวปฏิบัติในการใช้อาคารภูมิราชภัฏยามวิกาล (ลว. 9 มีค. 50)
  ประกาศ เรื่อง  การควบคุม ดูแล รักษาความสะอาดของห้องควบคุมระบบไฟฟ้า (ลว 7 มค.46)
  บันทึก เรื่อง  การเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ และวัสดุออกนอกสถาบัน  (ลว. 26 กพ. 44)


<<
งานสารบรรณ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  >>
อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เลขที่  27  ถนนอินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
 โทรศัพท์  0-5541-6601-30 ต่อ 0,1605,1606